۲- اعتماد واسطه روی وفاداری نگرش در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
۳- اعتماد فروشنده روی وفاداری نگرش در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
۴- اعتماد واسطه روی نیت خرید در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد
۵-اعتماد فروشنده روی نیت خرید در بازارهای الکترونیکی تاثیر مثبت