خرید در بازارهای الکترونیکی (b2c)
۲- اندازه گیری سازه های تاثیر گذار اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی (b2c)
۳- رتبه بندی سازه های تاثیر گذار اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی (b2c)
۴- طراحی مدل بهینه اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در