متون و یا فایلهای برنامه نویسی شده است که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شده اند.و در اعتماد دارای چهار بعد :طراحی گرافیک،ساختار طراحی،محتوایی و عوامل اجتماعی می باشد
Wang, Emurian2005.
آمیخته های
بازاریابی
۳
آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج است.
P4 عبارت است از هر