پایان نامه رایگان درباره تارنمایی، تصاویر،، متغییرهایی، تارنما

عمومی

چیزی و علت بروز رفتار می باشد
Matos2007
عوامل مهارتی
۳
قابلیتى است که با اطمینان معیّن وصرف حداقل انرژى یا زمان کارى به نتیجه برسد
E.R. Guthrie1952
عوامل شرکتی
۲
متغییرهایی که مرتبط با خود شرکت و یا تارنمایی که به ارائه کالا و خدمات به صورت اینترنتی است
Kim2004
تارنما
۳
مجموعه ای از فایلهای مختلف اعم از تصاویر،