پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک

عمومی

کین،۲۰۰۱۸۱:) از این رو محققان و پژوهشگران متعددی به جایگاه اعتماد در تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر وفاداری و خرید مشتریان پی برده اند و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده اند زیرا عدم اعتماد و اطمینان در یک محیط تجاری اثرات منفی بر تجارت خواهد داشت
۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه به دلیل پیشرفتهای فناوری