پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک

عمومی

تواند باعث خریدهای الکترونیکی و ایجاد وفاداری در مشتریان گردد (آرون ،۲۰۰۲۹۳:)
از طرف دیگر به رغم گسترش روز افزون به کارگیری اینترنت در ایران تجارت الکترونیک, خرید الکترونیکی و خرید اینترنتی کمتر در کشور رواج یافته است و استقبال چندانی از سوی مردم و شرکتها برای خرید محصولات و خدمات به صورت اینترنتی صورت نگرفته است. شاید یکی