پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، ریسک پذیری

No category

صورت اتوماتیک از فعالیتهای آنها جمع آوری شده که بعدها می تواند مورد سواستفاده قرار گیرد.
ج)رفتار ناشی از اعتماد
اعتماد منجر به اقدامات و رفتارهایی می شود که اغلب همراه با ریسک پذیری است .اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک می تواند منجر به دو نوع اقدام از سوی مشتری شود
۱-خرید مجازی که اغلب همراه با ارئه کارت