پایان نامه رایگان درباره توانایی ها

No category

ابعاد زیر می باشد:
۱- شایستگی : باور به توانایی ها،مهارتها و تخصص های طرف مقابل در یک حوزه معین (اسپنسر، ۲۰۰۱۷۴:) شایستگی را ویژگی زیربنایی فرد که به طور کلی با عملکرد اثربخش ملاک مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد تعریف می‌کنند.(دابیس،۲۰۰۴۴۲: )
۲-پیش بینی: فرآیند برآورد موقعیت‌های ناشناخته‌است. یک