مطلوب تر نسبت به یک علامت تجاری در مقایسه با دیگر علامتهای تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل می شود (پلامر،۲۰۰۱۶۳:)حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد یک محصول یا خدمت و انجام آن به طور مستمر در آینده وفاداری است اولیور وفاداری را اینگونه تعریف می کند : ایجاد تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به