تعهد نسبت به یک محصول یا خدمت خاص (هول بروک،۲۰۰۱۷۱:). وفاداری نگرشی می تواند به عنوان تسخیر اجزای عاطفی و شناختی وفاداری شناخته شود و بیانگر میل به تبلیغات است اما برای هر سازمانی تعهد در سطوح عاطفی و شناختی زمانی معنا می یابد که به رفتار خرید واقعی منجر گردد
۲- وفاداری رفتاری: رضایت مصرف کننده توام با خرید منظم یک برند خاص