مترادف گرفته می شود.دوم اینکه اعتماد مفهومی چند وجهی بوده و دارای ابعاد مختلف حسی و رفتاری می باشد (سپهری و اسدی۱۳۸۵۶۵:) در سراسر مبادلات و روابط اجتماعی ،اعتماد همچون روان کننده ای،چرخ های کنش اجتماعی را راحت تر به حرکت در می آورد(سپهری و اسدی۱۳۸۵۷۲:) .اعتماد تسهیل کننده مبادلات در فضای اجتماعی است که هزینه مذاکرات و مبادلات