و معنی داری دارد
۷ – تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۷-۱ – تعاریف مفهومی
۷-۱-۱ – اعتماد
زمانی که سازمانها ،کارکنان و مشتریان خود را در اولویت قرار می دهند،کارکنان و مشتریان به سازمان اعتماد‌کرده ،وفادار شده و سودآوری افزایش یافته و موفقیت آنها استرار می‌یابد (پرهیزی،۱۳۸۰۴۵:)
ارائه تعریف