پایان نامه رایگان درباره عرضه کننده، بازاریابی

عمومی

تلاشهای بازاریابی رقبا، به صورت بالقوه نتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود سطح وابستگی روانی و دفاع نگرشی مشتری نسبت به عرضه کننده خدمت
Anderson 2003
Fullerton2003
تشویق دیگران به
خرید
۲
انتقال اشتیاق و هیجان خرید از خود به دیگران در اثر کسب نتیجه مثبت برای شما
Schumann1983
تبلیغات مثبت
دهان به دهان
۲
تبلیغات