طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی رقبا، به صورت بالقوه نتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود(الیور،۱۹۹۷۸۲:)
ابعاد وفاداری نیز در تحقیقات مختلف ،به صورت زیر برشمرده شده است:
۱- وفاداری نگرش: سطح وابستگی روانی و دفاع نگرشی مشتری نسبت به عرضه کننده خدمت(فولرتن،۲۰۰۳۵۱:) ترجیح مشتری ،گرایش و