بر وفاداری و خرید مساله حائز اهمیتی است که نیازمند بررسی و تامل فراوان است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود
ردیف
متغییرها
Ilyoo B.
Hong
(۲۰۱۱)
سید خداداد
حسینی
(۱۳۸۷)
David
Gefena
(۲۰۰۴)
نتایج
۱
۱-۱
۲-۱
۳-۱
اعتماد
عوامل فردی مشتریان
عوامل شرکتی
عوامل زیر