پایان نامه رایگان درباره عوامل محیطی

No category

اعتباری و اطلاعات شخصی است
۲-تماشای فروشگاههای الکترونیکی
د)موضوعیت ذهنی
اعتماد موضوعی ذهنی و به طور مستقیم مرتبط و تاثیر پذیر از تفاوتهای شخصی و عوامل محیطی است افراد مختلف نقش اعتماد را در سناریوهای مختلف ،متفاوت ارزیابی کرده و تلقی های گوناگونی از آن دارند
۷- ۱- ۲ – وفاداری
وفاداری از نگرش