شخصیتی
۳
مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص درزندگی روزمره که با ویژگیهای بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی” مشخص می‌شود شخصیت به مجموعه افکار ، هیجانات و رفتارهای متمایز و پایداری گفته می شود که شیو? انطباق ما با دنیا را نشان می دهد فیروزبخت
Allport1937
Santrock1999
عوامل نگرشی
۳
نگرش درک و برداشت از