پایان نامه رایگان درباره محیط مجازی، فضای سایبر

عمومی

مجازی و یااعتماد در محیط مجازی نیز مصداق دارد(وانگ،۲۰۰۵۷۸:) با این تفاوت که اعتماد در فضای سایبر دارای برخی از مفاهیم ویژه است که اولا منحصر به محیط مجازی بوده و ثانیا آگاهی از این تفاوت ها ما را در درک بهتر و عمیق تر اعتماد مجازی کمک می کند این مفاهیم ویژه عبارتند از:
الف) اعتماد کننده و اعتماد شونده
در هر ارتباط