پایان نامه رایگان درباره وانگ، ۱۳۸۴۳۴:).، است(مدهوشی،

عمومی

را به حداقل می رساند در نهایت اینکه در محیط های کسب وکار امروزی به طور طبیعی کاربران و محیط طبیعی سیستم هایی را می پذیرند که از قابلیت اتکا و اعتماد بالایی برخوردار است(مدهوشی و دیگران ۱۳۸۴۳۴:).
وانگ و همکارانش چهار ویژگی برای اعتماد قائل هستند چهار ویژگی که عموما در تحقیقات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که در مورد اعتماد