پایان نامه رایگان درباره واژه نامه

عمومی

دقیق از اعتماد مشکل است طبق تعریف واژه نامه انگلیسی ،اعتماد یعنی “توانیی اتکا و میزان راحتی پذیرش صفتی از یک شخص یا یک چیز و یا درستی یک عبارت می باشد” اختلاف نظر در تعریف اعتماد و نیز چندگانگی آن می تواند ناشی از دو دلیل باشد اول اینکه اعتماد مفهومی انتزاعی بوده و گاهی اوقات با مفاهیمی چون معتبر بودن،قابل اتکا بودن و راحتی