ساختی
۲
۱-۲
۲-۲
۳-۲
وفاداری
تشویق دیگران به خرید
تبلیغات مثبت دهان به دهان
تکرار خرید
۳
۱-۳
۲-۳
نیت خرید
شایستگی
پیش بینی
قدمهای پیموده شده در تکامل اینترنت به عنوان یک پدیده نو ظهور اینگونه بوده است که اینترنت ابتدا به عنوان یک وسیله ارتباطی شناخته شده سپس با آشنایی با فنون