ه تکرار خرید،تبلیغات مثبت دهان به دهان می گردد.(اندرسون ۲۰۰۳۸۹:)
رویکرد اولیه درباره وفاداری مشتری بر تکرار خرید و یا به عبارتی وفاداری رفتاری متمرکز بود(سوبیر و همکارانش۲۰۰۷۶۹:)اما به تدریج انتقادات زیادی متوجه این رویکرد شد منتقدان معتقد بودند که تکرار خرید ممکن است به دلیل فقدان انتخابهای جایگزین برای مشتری باشد(چونگ کی