پایان نامه رایگان درباره کسب و کار، بازارهای الکترونیکی، کسب و کار الکترونیک، کسب و کار الکترونیکی

عمومی

,کسب و کارها دگرگون شده و به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود. تجارت الکترونیکی وکسب و کار الکترونیکی یکی از مشهودترین تمایلات در اقتصاد دیجیتال است . در بازارهای اینترنتی نسبت به بازار سنتی این چالش وجود دارد که که سازمانهای تجاری با رقبای بیشتری مواجه است و وفاداری مشتریان کمتر است. لذا در بازارهای الکترونیکی اعتماد و تاثیر آن