پایان نامه رایگان درباره ۳-کمال، (خبرگی)، بودن(آکر۱۹۹۷۳۵:)، جذاب

No category

پیش بینی یک پیش گویی در مورد رویدادهای آینده در اختیارمی گذارد و می‌تواند تجارب گذشته را به پیش‌بینی حوادث آینده بدل سازد(آرمسترانگ،۲۰۰۱۶۷:) اعتقاد به با ثبات بودن طرف مقابل(وانگ،۲۰۰۵۳۴:)
۳-کمال (خبرگی) : سطح بالای برند را شامل می شود مواردی همچون با شکوه و جذاب بودن(آکر۱۹۹۷۳۵:)
۷ – ۲ – تعاریف