پایان نامه مدیریت با موضوع : سیستم اطلاعات مدیریت

پایان نامه مدیریت

سازمان بدون به کارگیری چارچوب معماری،سازمان را در آینده با هزینه های متعدد نگهداری و توسعه سیستم ها،عدم کارایی در راستای ماموریت سازمان و عدم تطابق پذیری با تکنولوژی های روز و هزینه های سنگین تبدیل سیستم ها و داد ها روبه رو می سازد.چارچوب زاکمن،پراستفاده ترین چارچوب در عرصه معماری سازمانی است.او در مقاله ی اول خود فقط سه جنبه از شش جنبه مدل سازمانی(داده ها،کارکد،شبکه) را در نظر گرفت و در قالب چارچوب ISA آن را مطرح کرد.جان زاکمن در سال 1992 در مقاله دیگر خود با افزودن سه جنبه دیگر(افراد،زمان و انگیزه) کار خود را تکمیل کرده،آن را به عنوان رویکردی نوین در معماری سازمانی ارائه کرد.
چارچوب زاکمن،چارچوبی است برای معماری سازمانی که یک ساختار منطقی ایجاد می کند.چارچوب زاکمن از دو بعد اصلی و پایه تشیکل شده است.بعد اول (ستونها) بیانگر جنبه ها (focus)(چه چیز؟چگونه؟کجا؟چه کسی؟کی و چرا؟) است(توصیفات متفاوت از یک محصول از جنبه های مختلف)،و بعد دوم (سطرها)مبین دیدگاه ذینفعان در سازمان است(برنامه ریز،مالک یا دارنده،طراح،سازنده،پیمانکار و کاربر). به عبارتی دیگر،این چارچوب یک ماتریس دو بعدی را ارائه می دهد.
چارچوب زاکمن از نظر تئوری یکی از کاملترین چارچوبهای معماری موجود است.این چارچوب با پوشش دادن تمامی جنبه ها و دیدگاه های ممکن در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی یک سازمان،به ساختاری کاملا نرمال در این رابطه دست پیدا می کند.مبانی و مفاهیم مطرح در این چارچوب بسیاری از چارچوبهای معماری دیگر را تحت تاثیر قرار داده،یکی از مطرح ترین چارچوبهای معماری حال حاضر به حساب می آید.
چارچوب زاکمن معروفترین قالب برای تدوین معماری سازمانی است و به عنوان یکی از متدولوژی های قدرتمند برای توسعه سیستم های اطلاعاتی مطرح است.برخی از شرکتها نیز بر اساس چارچوب زاکمن یک متدولوژی پیشنهاد کرده اند.

ج-5- مزایا چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوب ها
در یک دسته بندی صریح می توان گفت چارچوب زاکمن نسبت به همه ی چارچوبهای دیگر،دست کم دارای سه مزیت عمده است:
1. وجوه کاملتر معماری:همه چارچوبهای معماری سه رکن اصلی داده،کارکرد و شبکه را درخود جای داده اند.زاکمن این مزیت را نسبت به سایر رقبای خود داشت که جنبه کاملتری(زمان،افراد و انگیزه)از معماری را در چارچوب خود بگنجاند.
2. استفاده از دیدگاه های معتبر:آن دسته از کسانی که معماری را در چارچوب دو بعدی نگریسته اند،در ارائه دیدگاههایی که نسبت به هم دارای رابطه ای تکرار شونده باشند،موفق نبوده اند.زاکمن دیدگاههایی را وارد چارچوب خود کرد که از بالا به پایین نسبت به هم دارای رابطه مهندسی و از پایین به بالا دارای رابطه مهندسی معکوس هستند.این رابطه جالب توجه توجه به یکپارچگی چارچوب کمک شایانی کرده است،چرا که هر تغییری را در سطر بالا دست که عموما از جنس مدیریتی،سازمانی و راهبردی است؛مستلزم تغییری در سطر پایین دست است و پیش بینی هر تغییری در سطر پایین دست را که از جنس فناوری است،مستوجب پیش بینی تغییراتی در سطر بالا دست می سازد.
3. نرمال بودن خانه ها:سطرها و ستونهای چارچوب زاکمن از یک سو به راحتی تعریف می شوند و از سوی دیگر قواعد مدون و دقیق بر آنها حاکم است.بنابراین در تفسیر قواعد حاکم منجر به پدید آمدن خانه هایی شده است که دارای هیچ گونه افزودگی نیستند.این سخن که می توان از آن به نرمال بودن چارچوب یاد کرد،نه تنها به این معنی است که خانه ها دارای همپوشانی نیستند،بلکه اطلاعات اضافی نیز در خود ندارند.به عبارت بهتر،هر گونه کاستن،افزودن یا تغییر در چارچوب معماری را با مخاطره از دست رفتن جامعیت مواجه می کند(قاسم نژادمقدم،1387)(43)

ج-6- معایب چارچوب زاکمن
( بحثی در خصوص امنیت نشده است،زکمن تنها یک یادداشت در این مورد نوشته و شرحی در این خصوص وجود ندارد.
( بحثی در خصوص استانداردها،قوانین و راهبردهای انتقال انجام نشده.ستون انگیزه را شاید بتوان با برنامه های انتقالی و نگاه راهبردی به نوعی ترکیب کردو
( چارچوب دارای متدولوژی و ابزار مشخصی نیست.
( چگونگی همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار مشخص نشده است.
( عدم توجه به ارتباط بین جنبه ها با یکدیگر،موضوعی که بعدها با معرفی ماتریس‌های نگاشتی بین عناصر ستون‌ها با یکدیگر توسط روش های معماری مورد توجه قرار گرفت.(مهجوریان و همکاران،1390)(44)

2-5-7-3-د روش تحلیل پیوند
در این روش،تلفیقی از CSF و BSP مورد استفاده قرار می گیرد.بدین معنا که سیاست ها از رده ی بالای سازمان دریافت شده و به سمت رده های پایین تر کشانده می شودو از سوی دیگر فرآیندهای اجرایی از سطوح پایین شناسایی و به سطوح بالا ارائه می شود.در یک سطح سازمانی که حلقه اتصال نامیده می شود،سیاست ها و رویه های اجرایی مطابقت داده می شود و سیستم های برای پاسخگویی نیازهای اطلاعاتی طرح ریزی می شوند.(مددیان،1385)(36)
پس از بررسی انجام گرفته پیرامون روش طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت،در این پژوهش از روش تلفیقی BSP و چارچوب زاکمن استفاده شده است.روش BSP یک روش کلان نگر می باشد که می تواند فرآیند های موجود در سیستم را شناسایی کند و با توجه به اهداف هر یک از فرآیندها،موجودیت ها و رابطه بین آنها،رده های اطلاعاتی و منابع اطلاعاتی آنها را تجزیه و تحلیل می نماید.در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها از مهمترین فرآیندها،فرآیند جمع آوری اطلاعات مربوط به مورد بیماری ها
ی کشف شده در سطح منطقه جغرافیایی می باشد.بنابراین در ابتدا به دلیل کثرت مورد های بیماری های مورد گزارش در این نظام 4 مورد بیماری بررسی شده و به وسیله این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.
در یک روش کلی تر معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری ها بررسی شده و بر اساس آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت آن بررسی و طراحی می شود و یک شمای کلی و منطقی از معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها تشریح می شود.جهت انجام این کار از روش زاکمن استفاده شده است.این روش نسبت به روش های ساخت یافته که در بیشتر پژوهش ها استفاده شده است جامع تر می باشد،زیرا این روش ابتدا سازمان را از دیدگاه برنامه ریز سازمان و مالکان سازمان بررسی می کند و سپس بر اساس آنها لایه منطقی معماری سیستم را تشریح می کند.در این دو لایه(مرحله) نظرات و دیدگاه های برنامه ریزان و مالکان سیستم از 6 جنبه (چه چیز،چطور،کجا،چه کسی،کی،چرا) بررسی می شود.بنابراین تمام جوانب و اطلاعات مربوط به یک سازمان بررسی می شود و براساس آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت آن شکل می گیرد.در روش های دیگر می توان گفت اکثر داده ها و اطلاعات یک سازمان مورد توجه قرار نمی گیرد و فقط به بخش فرایندهای ساخت یافته سازمان بررسی می شود و دیدگاه کلان نسبت به سازمان ندارد.در صورتی که در روش زاکمن ابتدا معماری سازمانی مطلوب جهت سازمان ترسیم می شود و با توجه به آن معماری سیستم اطلاعات مدیریت طراحی می شود.در کل می توان گفت با تلفیق دو روش BSP و چارچوب زاکمن هم به جزئیات اطلاعاتی فرایند های سازمان و هم از دیدگاه کلان تر معماری ،سازمان به صورت جامعتر مورد بررسی قرار می گیرد.

2-6- آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها
– تعریف سلامت :ممکن است تعاریف زیادی برای سلامت وجود داشته باشد،تعریف مورد نظر سازمان بهداشت جهانی بدین شرح است:سلامت به معنی رفاه کامل جسمی،روانی و اجتماعی است و نه تنها فقدان بیماری
– تعریف پیشگیری : ارتقاء حفظ و بازسازی سلامت در صورت اختلال در عملکرد جسمی،روانی و اجتماعی از اهداف پزشکی بوده که این اهداف در واژه پیشگیری مستتر و پیشگیری در واقع به صرفه تر و مناسب تر است
– تعریف اپیدمیولوژی:مطالعه توزیع و انتشار و تعیین کننده های فراوانی بیماریها و رویدادها و آسیب ها در انسان است.اجزاء مشترک تعاریف مختلف اپیدمیولوژی شامل موارد زیر است:
( مطالعه فراوانی بیماریها
( مطالعه انتشار بیماریها
( مطالعه تعیین کننده های بیماریها
Epidemiology از ترکیب سه کلمه Epi=among (در میان)- demos=people (مردم) و logy=study(مطالعه) ایجاد شده است و به معنی مطالعه آنچه که میان مردم است.اما تعریف کلاسیک عبارت است:از مطالعه نحوه توزیع و انتشار بیماری ها و عوامل موثر بر آنها و کاربرد این مطالعه برای کنترل بیماریها و یا پیشامدهای مرتبط با تندرستی در جمعیت های معین.پس ما سه محور اصلی در اپیدمیولوژی داریم:
1- توزیع بیماریها
2- عوامل موثر بر بیماریها
3- کاربرد اپیدمیولوژی برای کنترل بیماریها
چرا عده ای به یک بیماری مبتلا می شوند و بعضی دیگر نمی شوند؟دانش اپیدمیولوژی بر این مبنا است که توزیع بیماری،رویداد بهداشتی و یا فقدان سالمتی یک جامعه به طور تصادفی اتفاق نمی افتد.
– اهداف اختصاصی اپیدمیولوژی عبارتند از:
1. تعیین علت و یا عامل ایجاد بیماری و عوامل خطر آن،یعنی صفاتی که باعث افزایش خطر ابتلا یک فرد به یک بیماری می شود.
2. تعیین گسترش بیماری در جامعه (بار بیماری در جامعه چقدر است؟)
3. مطالعه سیر طبیعی و پیش آگاهی بیماری،بعضی از بیماریها شدیدتر از بعضی دیگر و بعضی به شکل سریع مرگ آور است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4. ارزشیابی اقدامات پیشگیری و درمانی موجود و روش های ارائه خدمات بهداشتی درمانی
در یک تقسیم بندی؛اپیدمیولوژی به دو نوع توصیفی و تحلیلی تقسیم می شود،اپیدمیولوژی توصیفی در واقع دارای دو جزء شمارش بیماریها و دیدن آنها بر حسب زمان،مکان و شخص به منظور تولید اطلاعات و ایجاد فرضیه می باشد.
اپیدمیولوژی تحلیلی در واقع برای اثبات فرضیه ها کاربرد دارد.چرخه توالی اپیدمیولوژی را می توان به صورت شکل ذیل نشان داد.(گویا و همکاران،1384)(12)

شکل شماره 11:چرخه توالی اپیدمیولوژی
2-6-2- اهداف نظام مراقبت
( پایش روند.
( شناسایی اپیدمی ها
( شناسایی گروه های در معرض خطر
( تعیین اهداف برنامه
( ارزیابی پیشرفت برنامه های مداخله ای(مجدزاده،1391)(45)

2-6-3- اجزا مراقبت
1- جمع آوری داده ها
جمع آوری داده ها قدم و اساسی در مراقبت است،حداقل داده هایی که در خصوص هر رویداد بهداشتی جمع آوری می شوند باید به سئوالات اصلی اپیدمیولوژی یعنی چه؟چه وقت؟چه کسی،کجا (Where,who,when) جواب دهند.
بنابراین باید سیستم بگونه ای طراحی شود که توان جمع آوری داده ها را بصورت دقیق و مستمر داشته باشد.علاوه بر منابع جمع آوری داده ها از جمله بررسی ها و پژوهش های بهداشتی،در حال حاضر داده های مربوط به برنامه های مشمول مراقبت در خصوص بیماری ها از طریق فرم های مختلفی در سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی،جمع آوری می شوند.هم چنین در این برنامه ها و هم در طراحی سایر برنامه ها بعضی از داده های اصلی در واقع عمومی ترین داده هائی که در اغلب بیماریها جمع آوری می شوند.شامل موارد ذیل است.
الف)موارد مرتبط با بیماری و مرگ شامل:
1. داده های مربوط به هویت فردی(نام و نام خانوادگی)
2. سن
3. جنس
4. آدرس و محل سکونت
5. منابع احتمالی عفونت

 
 
6. راه های انتقال
7. تاریخ بروز بیماری
8. ریسک فاکتورها (عوامل خطر) بیماری (شغل و ..)
9. Out come بیماری (سرانجام) از نظر بهبودی و فوت
10. وضعیت ایمن سازی یا درمان
11. افراد در معرض آلودگی
ب)نتایج آزمایشگاهی
ج)داده های پیشگیری و کنترل
د)وضعیت بهداشت محیط
1. تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار داده ها
کاردان بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی و کارشناسان در مراکز بهداشت شهرستان می توانند از فرم های گزارش ماهیانه و هفتگی و یا فرم های بررسی،داده های مراقبت را جمع آوری و همچنین جهت گزارش از جداول،نمودار و نقشه استفاده نمایند.
داده های خام گردآوری شده در اغلب موارد ممکن است کارآیی نیادی نداشته باشند،پس باید داده های گردآوری شده با روشی ساده تجزیه و تحلیل و ارائه شوند.بنابریان قدم اول این است که همه داده ها گردآوری شده و مجموع آنها با روشی مناسب چیده شده و سپس طبقه بندی شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل شدن را داشته باشند.
1- طراحی مداخله
اساس مداخله بر شناخت مشکل متکی است.هدف از مراقبت این است که بعد از تجزیه و تحلیل،مشکل را شناسایی کرده و بعد از آن با برنامه ریزی مداخله موثر،مشکل را مرتفع سازیم.
در واقع هدف از مراقبت،پیدا کردن راههایی برای پیشگیری از بیماری و مرگ غیرعادی می باشد.که شما قبلا با جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها و بررسی آن،علل به وجود آمدن مشکل را تعیین کرده اید و مرحله بعدی آن انجام اعمالی است که آن موانع را حذف و یا مشکل موجود را مرتفع سازد.دست یابی به این هدف کار چندان ساده ای نیست و در بعضی موارد راه حل ها خیلی واضح نیستند،به عنوان مثال علیرغم آگاهی ماردران از راه های پیشگیری از ابتلا به اسهال و درمان آن،هنوز هم بعنوان یک مشکل بهداشتی جامعه خصوصا جامعه روستائی باقی مانده است.در این گونه موارد قبل از ارائه راه حل برای آن باید اطلاعات اقتصادی بیشتری در زمینه علت وجود مشکل جمع آوری شود.
2- تهیه و ارائه گزارشات
قبل از تهیه گزارش،به گذشته برگردید تا اهداف اصلی سیستم،مراقبت را ببینید.این اهداف بایستی واضح و پاسخگوی سوالات شما باشد.گزارش شما بایستی به یکایک این اهداف اشاره داشته باشد.جداول،نمودار و نقشه هایتان را مجددا بررسی کنید.در مورد اینکه چه عناوینی از اطلاعات برای مخاطب هایتان جالب خواهد بود تصمیم بگیرید.جهت هر کدام از آنها توضحیات کوتاهی اضافه نمائید.سعی کنید از مطالبی که باعث دور شدن شما از اهداف اصلی برنامه خواهد بود،استفاده نکنید.(گویا و همکاران،1384)(12)

2-6-4 گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل

شکل شماره 12:گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده ال
2-6-5- نظام مراقبت ایده آل
( برطرف شدن مشکلات قوانین
( به هنگامی نظام مراقبت:نقش HIS
( پایش کننده برنامه ها:فیدبک مناسب
( یکپارچگی نظام مراقبت
( کوچک بودن سیستم
( استفاده از فناوری اطلاعات
( استفاده مناسب از نتایج
( شایسته سالاری
( ادغام شدن در خدمات مراقبت اولیه
( وجود سیستم پایش و ارزشیابی
( پررنگ بودن نقش لیدرشیپ
( مشارکت مردم
( تعهد سیاسی
( تعامل با ذینفعان
( بروز شدن مداوم سیستم
( اهمیت نظام شبکه
( تعیین استاندارد و شاخص
( استفاده بهینه از اطلاعات(استوار،2011)(46)
بخش دوم :مروری بر مطالعات انجام گرفته
مطالعات داخلی انجام شده پیرامون پژوهش
ابتدا چند پژوهش مطالعه موردی که در زمینه طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت انجام شده را مرور می کنیم.
علی صداقت و همکاران(1388) در پژوهشی تحت عنوان “مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP” که یک مطالعه توصیفی تحلیلی (کیفی) می باشد را روی 41 نفر از مدیران و متخصیص یک بیمارستان انجام دادند.مراحل کار این پژوهش شامل 7 گام مستندسازی فرآیند ها سازمانی تهیه جداول (ساختار فرآیند) تعیین موجودیت ها،تهیه جدول (فرآیند-رده داده ها) بلوک بندی اطلاعات و تعیین روابط بین بلوک ها در نهایت رسم جدول نقشه معماری اطلاعات می باشد.یافته های این پژوهش در بیمارستان مورد مطالعه شامل مجموعا 58 واحد،41 فرآیند و 65 رده اطلاعاتی در قالب 5 محور(فرد،شی،مکان،مفهوم و رخداد) می باشد که در نهایت،جدول بلوک بندی اطلاعات و روابط بلوک ها و نقشه معماری اطلاعات بیمارستان ترسیم شده است.محقق در این پژوهش زیر ساخت و بستر مورد نیاز را برای برنامه ریزی شبکه رایانه ای بیمارستان فراهم کرده است.(47)
حمید بنائیان(1387) در مقاله تحت عنوان “طراحی سیستم اطلاعات مدیریت معاونت اداری- مالی دانشگاه مرود پژوهشی واحد اداری-مالی دانشگاه خلیج فارس” ضمن بیان اهیمت نقش سیستم های اطلاعاتی در سازمان،چگونگی و مراحل طراحی و

90