و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق هدف های معینی که دلیل وجودی سیستم است فعالیت می کنندو به عبارت دیگر سیستم عبارت است از کلیتی ذهنی یا عینی که از اجزای وابسته به هم تشکیل شده است و یا سیستم عبارتست از مجموعه ای از مفاهیم یا عوامل که برای برآوردن یک نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.( سعیدی،1389)(14)
2-1-4 مدیریت
مدیریت فراگرد به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و مکانات،هدایت،و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده،صورت می گیرد.
این تعریف،پنج نکته اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی مدیریت در حوزه های نظریه پردازی و کاربرد هستند،در بردارد:
1. مدیریت یک فراگرد است؛
2. مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد؛
3. مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است؛
4. مدیریت کارا،متضمن تخصص و مصرف مدبران منابع است؛
مدیریت بر فعالیت هایی هدفدار،تمرکز دارد(رضائیان،1386،ص8)(21)

2-1-5 سیستم های اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی به منابعی از افراد(کاربران نهایی و متخصصین IS)،سخت افزارها (دستگاه ها و رسانه ها)،نرم افزارها (برنامه ها و رویه ها)،داده ها (پایگاه داده ها و پایگاه های دانش)،و شبکه ها (رسانه های ارتباطی و شبکه های پشتیبانی) وابسته است،تا فعالیت های درونداد،پردازش،برونداد،دخیره سازی و کنترل را انجام دهد و منابع را به محصولات اطلاعاتی تبدیل کند.(اوبراین ،1389)(22)

2-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت
سیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است که اطلاعات گذشته،حال و آینده عملیات داخل موسسه و محیط خارجی آن را جمع آوری نموده و به منظور کمک به مدیران در امر تصمیم گیری،اطلاعات مدیریت یک سیستم حمایت کننده از مدیران در حل مسائل سازمانی بوده و در کلیه سطوح سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.(رودبارانی،1385)(11)سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS به منظور ارائه گزارش های مورد نیاز از سیستم های فرعی به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات بهره مند می گردد(،سعیدی و همکاران،1389)(14)

2-1-7- سیستم اطلاعات بهداشتی
سیستم اطلاعاتی که به طور ویژه برای کمک به مدیریت و برنامه ریزی برنامه های بهداشتی، در مقابل وظیفه ارائه مراقبت بهداشتی طراحی می شود.(مدهوشی،1387)(17)

2-1-8- نظام مراقبت
مراقبت با چند معنی به کار می رود:
نخست مراقبت به معنای موشکافی و دقت مداوم در عوامل تعیین کننده بروز و انتشار بیماری ها و سایر شرایط ناخوشی،می باشد.بنظر می رسد مراقبت در برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماری ها اساسی و شامل گرد آوری،تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات است.
تعریف مراقبت از دیدگاه برنامه های مبارزه با بیماری ها:
مراقبت عبارت از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی انتخاب شده می باشد.مدیران بهداشتی می توانند از این اطلاعات برای طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی استفاده نمایند.
مرکز کنترل بیماری های ایالت متحده آمریکا(CDC) نیز مراقبت را بصورت زیر تعریف کرده است:
مراقبت یعنی،جمع آوری مداوم و منظم،تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های بهداشتی در فرآیند توصیف و پایش سلامتی.
در جریان مراقبت در سیستم های بهداشتی،داده های بهداشتی بصورت مداوم و منظم جمع آوری می شوند.(گویا و همکاران،1384)(12)

2-1-9- معماری سیستم
معماری سیستم به معنای ارائه توصیفی از یک سیستم است که نشان دهنده ساختار اجزاء آن،ارتباط بین آنها و اصول و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان باشد. در مقایسه با سایر سیستم های اطلاعاتی که حاصل کار آنها فیزیکی و قابل لمس بوده و اجزاء و روابط حاکم بر آنها کاملاً مشخص است، معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک در سازمان مواجه با سیستمی است که اجزاء آن اغلب ترکیبی و مفهومی بوده و روابط حاکم بر آنها منبعث از برنامه ریزی استراتژیک سازمان می باشد .بنابراین توصیف اجزاء و روابط بین آنها نیازمند روش های خاصی است که در اصطلاح به آن مدل گفته می شود.(الهی و همکاران،2004)(23)
در تعریف دیگر معماری توصیفی فنی از سیستم می باشد که نشان دهنده ساختار مولفه ها،ارتباطات بین آنها و اصول حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان می باشد.به عبارت ساده تر هر جا نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از حدی معین فراتر رفته یا نیاز مندی های خاصی را تحمل نماید،نگرش ویژه و همه جانبه ای را لازمم خواهد داشت که به آن معماری می گویند.(احمدی و همکاران،1383)(24)

2-1-10- معماری نرم افزار
معماری نرم افزار یعنی ساختار و سازمان یک سیستم نرم فزاری که به منظور پشتیبانی از عملیات مشخص،بر روی سازماندهی اجزاء را در حوزه های مرتبط به هم گروه بندی می کند.دیگر حوزه های مرتبط به هم،بر روی تبادل و تعامل با این حوزه متمرکز می شوند.

 
 
2-1-11- معماری سیستم اطلاعاتی
معماری سیستم اطلاعاتی ساختار مولفه های سیستم،روابط آنها با یکدیگر و اصول و شیوه های حاکم بر طراحی آنها با هدف پشتیبانی از کسب و کار را ارائه می نماید.
در دهه 80 دو عبارت «معماری سیستم اطلاعاتی» و «معماری نرم افزار» مترادف یکدیگر در نظر گرفته می شدند.ولی در دهه 90 نیاز به اشراف بر ساخت بیرونی یک سیستم و نحوه تعامل آن با سایر سیستم ها علاوه بر تشریح ساخت دورنی آن،باعث ایجاد افتراق میان این دو واژه و تبلور مفاهیمی تازه گردید.ارائه چارچوب زکمن را می توان جزو اولین گامها برای شفاف سازی ناکافی بودن معماری نرم افزار برای پوشش تمامی وجوه یک سیستم دانست.در واقع معماری نرم افزار که عموما با نمودارهای DFD و ERD سر و کار دارد،بیشتر توجه خود را به جزییات درونی سیستم ها معطوف می دارد،ولی معماری سیستم اطلاعاتی بر سطوح کلان فرآیندهای کسب و کار و تعامل آنها با برنامه های کاربردی تمرکز دارد.(فتحیان و همکاران،1384)(25)

2-2- اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها
به دلیل اهمیت انعطاف پذیری سازمان ها در برابر فشارهای بیرونی نظیر تغییر ماهیت کسب و کار،تغییر ماموریت ها و ساختارهای سازمانی و تغییرات سریع تکنولوژی نیاز به یک چارچوب و راهنمای مناسب برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات استراتژیک منعطف که حداکثر سازگاری را با شرایط ذکر شده داشته باشد ضروری بنظر می رشد.بطور خلاصه می توان ضرورت معماری سیستم های اطلاعات استراتژیک را در ظهور سازمان های بزرگ،نیاز به طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی پیچیده،ظهور سیستم های اطلاعاتی به منظور خاص و انعطاف پذیری سیستم های اطلاعات استراتژیک در برابر فشارهای بیرونی وارد بر سازمان که ناشی از تغییر و تحولات در شیوه کسب و کار ،رقبا،عرضه کنندگان،مشتریان و بطور کلی تمامی تاثیر گذاران به سازمان و تغییرات سریع فناوری اطلاعات ارزیابی کرد.(الهی و همکاران،2004)(23)

2-3- طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی
فعالیت طراحی فرایندهای سیستم اطلاعاتی بر روی منابع نرم افزاری تمرکز می کند.به طوری که برنامه ها و رویه های به وسیله سیستم اطلاعاتی پیشنهادی (مطلوب) مورد نیاز واقع می شوند.همچنین طراحان بر روی توسعه مشخصات جزیی نرم افزار تمرکز می کنند که باید به وسیله برنامه ریزی بر روی مشتری خریداری یا توسعه یابند.رابط کاربر،مشخصات طراحی داده و نیازمندی عملیاتی در این مرحله توسعه داده می شوند.(لادون ،2001)(26)

2-3-1- تعریف فرایند
فرایند به مجموعه مراحل به هم پیوسته کار گفته می شود.(نانسی ،1999)(27) به عبارت دیگر فرایند ها اقدامات،عملیات یا رفتارهایی هستند که برای تغییر شکل چیزی اجرا می گردند.برای مثال،از طریق ایجاد تغییر در ظاهر،خواص شیمایی،مکان،موقعیت آن از دیدگاه نرم افزاری فرایندها فعالیت هایی هستند که در نهایت به برنامه های کامپیوتری ختم می شوند.شکل 2 نمایش یک فرایند را بر اساس استاندارد انگلیسی آن نشان می دهد.(آلتر ،2000)(28)

شکل شماره 2: نمایش استاندارد انگلیسی یک فرایند

2-3-2- فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی
مجموعه فعالیت هایی هستند که یک یا چند نوع ورودی را به کارگرفته،تعبیر و تفسیر نموده و خروجی را ایجاد می کنند که برای مشتریان ارزشمند و خواستنی است.برای مثال پذیرش درخواست برای وام،پردازش و تصویب یا رد آن نمونه ای از فرایند های کسب و کار یک بانک می باشند.

2-3-3- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی
از نظر یوردون (2002) دو رویکرد عمده برای طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی وجود دارد که عبارتند از :

الف-رویکرد کیفیت فراگیر
در این رویکرد برای طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی رعایت معیارهای کیفیت زیر ضروری است که عبارتند از :
1- مربوط بودن :آیا اصلا فرایندی برای تولید محصولات(خروجی ها) توسط سیستم اطلاعاتی کیفیت لازم است؟
2- کامل بودن :آیا فرایند همه آنچه را که باید انجام دهد،انجام می دهد؟
3- صحیح بودن :آیا فرایند با سطح اشتباهات حداقل کار می کند؟
4- ایمن بودن : آیا فرایند تنها توسط پرسنل تحت فرمان فعال می شود؟آیا رمزهای عبور لازم بر روی آن قرار گرفته اند؟چه کسانی باید به آن دسترسی داشته باشند؟
5- بهنگام بودن : آیا دوره زمانی فرایند منطبق با استانداردها و انتظارات می باشد؟
6- اقتصادی بودن : اگر تمام کارهای دیگر متوازن باشند،آیا طراحی فرایند به طور ارزان امکان پذیر است؟
7- کارا بودن : آیا تمام نسبت ها مثلا نسبت صحیح بودن عملکرد فرایند به هزینه انجام شده برای آن به حداکثر خود رسیده اند؟
8- پایا بودن (قابلیت اطمینان):آیا واریانس ها برای بررسی و ارزیابی عملکرد فرایند به حداقل رسیده اند؟
9- کاربردی بودن (قابلیت بکارگیری): آیا یادگیری و درک فرایند آسان است؟

ب- رویکرد ساخت یافته
اصول طراحی ساخت یافته نمودارهای جریان داده را به کار می گیرد و مستلزم تغییر شکل از نمودارهای جریان داده فیزیکی به نمودارهای جریان داده منطقی از طریق حذف تمام فرایندهای فیزیکی از ملاحظات است.توالی ساخت یافته برای تبدیل سیستم جاری(موجود) به مشخصات سیستم پیشنهادی (مطلوب) به ترتیب زیر است:
1- یک نمودار سلسله مراتبی از جاری به یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده فیزیکی از سیستم جاری تبدیل و ترجمه می شود.
2- این مجموعه از نمودارهای جریان داده فیزیکی تحت تاثیر فرآیندهای فیزیکی و ملاحظات قدیمی پیاده سازی قرار گرفته و در نتیجه یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده منطقی برای سیستم جاری ایجاد می شود.
3- نمودارهای جیران داده منطقی از سیستم جاری به یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده منطقی از سیستم پیشنهادی تبدیل می شوند.
4- ملاحظات اجرایی تازه برای تولید یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده فیزیکی از سیستم پیشنهادی جمع آوری می شوند.
5- این مجموعه آخر از نمودارهی جریان داده به واژه نامه داده تبدیل می شوند.(یوردون و همکاران،2002)(29)

2-3-4- اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی
هارنیگتون (2001) دوازده اصل اساسی را برای طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی ارائه کرد.که در اینجا به تعداد محدودی از این اصول اشاره می گردد.(30)
1- حذف فرآیند های اضافی (جفتی)
به دنبال فرآیندهایی باشید که در آن یک فعالیت مشابه در مکان های متفاوت توسط افراد مختلف و یا هر دو انجام می شود.فرآیند های اضافی هزینه ها را افزایش می دهند. به علاوه چنین اضافه کاری هایی باعث اطلاعات متناقص و مخالفی می شوند.برای حل این مساله پایگاه داده یکپارچه ای ایجاد می شود که حلوی اطلاعات متناقص در فایل های مجزا را می گیرد.برای مثال ممکن است دو برنامه را پیدا کنید که یک وظیفه را انجام می دهند.آنگاه می توانید یک زیر برنامه تکی را برای انجام این وظیفه ایجاد کنید.این زیر برنامه سپس می تواند وقتی که این وظیفه انجام می شود،توسط هر دوی این برنامه ها فراخوانده شود.این موضوع منطق اساسی ایجاد برنامه ریزی شی گرا و تحلیل و طراحی شی گرا می باشد.
2- حذف فرایندهای فاقد ارزش افزوده:
تفاوت میان درآمد فروش محصولات و هزینه مربوط به خرید مواد اولیه به کار رفته در آن محقصولات را ارزش افزوده می گویند.به عبارت دیگر ارزش افزوده مقدار ارزشی است که در هر فرایند ایجاد و تولید می گردد.از این رو فرایندها و فعالیت های فرایندی باید دارای ارزش افزوده باشند.یک فرایند دارای ارزش افزوده فرآیندی است که به طور واضح و مشخص ارزشی همچون کیفیت را به خروجی سیستم های اطلاعاتی اضافه می کند.
برای شناسایی فرایند های دارای ارزش افزوده می توان سوالات زیر را از هر فرآیند مطرح کرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- آیا این فرآیند می تواند بدون این که اثر زیان آوری بر روی خروجی داشته باشد حذف شود؟
ب- آیا کاربران نهایی پول یا چیزی را برای انجام این فرآیند ها پرداخت می کنند؟
در این زمینه فعالیت هایی هستند که فرآیند های آنها خوب طراحی شده اند در نتیجه به دنبال فرایندهایی باشید که ماهیت محصول فیزیکی و یا اطلاعاتی را اصلاح یا تعدیل نمی کنند این فرآیند ها اغلب شامل فعالیت های سازمانی همچون moving،waiting،set up،storing و یا انجام چند باره یک کار می‌باشند.همچنین به دنبال فعالیت های کنترلی سازمانی زایدی همچون Logging،Control،Routing Slips باشند.چنبن فعالیت های زایدی چک لیستی را فراهم می کنند که از طریق آن می توانید نمودارهای جریان داده را برای تشخیص فرآیندهایی که دارای ارزش افزوده نیستند،تجزیه و تحلیل کنید.

1- ساده سازی فرایند ها:
با ساده سازی فرایندها،یادگیری آنها آسان تر شده و اشتباهات کمتری ایجاد می شود.از دیدگاه نرم افزاری با ساده سازی فرایند ها تغییر و نگهداری ماژول ها آسان تر می شود.شش حالت برای جستجوی زمان های انجام ساده سازی فرآیند ها وجود دارد.
الف:وظایف اضافی یا جزء به جزء شده
این وظایف یا باید ترکیب و یا حذف شوند.برای مثال فرض کنید،سه ماژول پیوسته برنامه ای مجزا وجود دارد که سه بخش یک گزارش خرید را می نویسند.این ماژول ها را به یک ماژول پیوسته ترکیب کنید تا یک گزارش واحد ایجاد شود.
ب- جریان های پیچیده یا تراکم زیاد
این کار مثل مسدود شدن کلسترول در جریان خون عمل خواهد کرد.تغییر توالی وظایف،جدا سازی وظایف،متعادل کردن فشار کاری همگی وظایفی هستند که تقریبا برای ساده سازی فرآیند ها به کار می روند.
ج- فعالیت های مشابه
آنها را ترکیب کنید،مخصوصا اگر آنها فعالیت های متوالی در یک جریان متوالی هستند.
د- کنترل بیش از حد بدون هیچ عمل اصلاحی
کنترل وظایف را حذف کرده یا کاهش دهید.
ه- داده های بدون استفاده
آنها را حذف کنید
و- گزارش های غیر استاندارد
آنها را استاندارد کنید.

2- کاهش دوره زمانی فرآیند
دوره زمانی به مدت زمانی اشاره دارد که صرف می شود تا یک فرآیند از آغاز تا پایان تکمیل شود.امروز رقابت فقط بر روی هزینه و کیفیت متمرکز نیست بلکه بر روی زمان نیز تمرکز دارد.زمان به عنوان یک عنصر اساسی که مزایای رقابتی ارائه می کند،شناسایی شده و کاهش دوره زمانی یک هدف تجاری مهم است.استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای حذف یا ترکیب عملیات های تولیدی یا بازرسی یک نمونه از آن است.(توربان ،2002)(31)
شش تکنیک برای کاهش زمان صرف شده برای انجام وظایف وجود دارد که عبارتند از :
الف-تبدیل فعالیت های متوالی به موازی
دو وظیفه که در یک زمان انجام می شوند تا زمان کمتری را نسبت به دو وظیفه ای که یکی بعد از دیگری انجام می شود،می گیرند.برای مثال به شکل 3 توجه کنید،قسمت A یک شکل دو وظیفه متوالی را نشان می دهد.وظیقه دوم تا زمان تکمیل وظیفه اول نمی تواند آغاز شود.به هر حال،فرض کنید که یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *