موفقیت
تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در سه مرحله انجام میشود:
ابتدا باید عوامل لازم برای تحقق منافع نهفته در فرصت شناسایی شود برای این مرحله دو رویکرد کلی وجود دارد: عینی وذهنی. اساس رویکرد عینی الگوبرداری ازیک مصداق مشابه است. چنانچه دستیابی به مصداقی که از تشابه لازم برخوردار است، میسر نباشد رویکرد ذهنی بکار گرفته میشود. یعنی از روش های شهودی
در این مرحله این عوامل به دو دسته تقسیم میشوند: گروه اول شامل مواردی است که دستیابی به آنها از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند و درگروه دوم عوامل استراتژیک دستیابی به منافع نهفته در فرصت باقی میماند.
در اینجا عوامل استراتژیک با قابلیتهای موجود سازمان مقایسه میشود و مغایرت این دو عوامل حیاتی موفقیت را مشخص خواهد نمود.
این گام دو عامل بسیار مهم برای هر سازمان را آشکار میسازد: قابلیتهای موجود سازمان در این مرحله، شایستگیهای کلیدی را نشان میدهد و کمبود عوامل استراتژیک عوامل حیاتی موفقیت سازمان را مشخص میسازد. ( غفاریان و کیانی، 1383)
4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگیهای کلیدی
عوامل حیاتی اصلی و شایستگیهای کلیدی همزاد هستند و در مجموع عوامل استراتژیک سازمان را تشکیل میدهند. یک رابطه دیگر بین عوامل حیاتی موفقیت و شایستگیهای کلیدی، روند تبدیل این دو به یکدیگر است. در فضای فرصتهای استراتژیک به هر میزان شایستگیهای کلیدی بیشتر باشد CSFهای استراتژیک کمتر خواهد بود.
5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت
مارتین چهار گام اساسی برای روش عوامل حیاتی موفقیت بیان کرده است:
مطالعه سازمان و بررسی هدفهای خرد وکلان، استراتژیها و خط مشیهای آن
هر صنعت و در هر سطحی از مدیریت کارهای حساسی وجود دارند که تحقق اهداف سازمان در گرو انجام صحیح آنهاست. در نتیجه نخستین گام در تعیین عوامل حیاتی موفقیت، شناسایی هدفهای سازمانی و پیدا کردن سرنخهایی است که به نحوه کسب آن اهداف دلالت دارند.
تحلیگران برای شناخت بهتر سازمان باید تلاش کند تا آن مجموعه از خطوط کلی که سازمان برای رسیدن به هدفهای خودترسیم میکند را نیز شناسایی کند. این خطوط کلی همان استراتژیهای سازمان هستند. این استراتژیها بر نحوه تخصیص منابع سازمان برای کسب هدفهای سازمانی دلالت دارند. بنابراین استراتژیهای هر سازمان برای استفاده از عوامل حیاتی موفقیت خودش، بیانگر نحوه نگرش آن سازمان به پدیده های مختلف است. استراتژیهای هر سازمان از طریق خط مشی های سازمانی به منزلهی خطوطی راهنما برای عملیات روزانه آن به اجرا در میآیند. این خط مشی ها چهارچوبی را برای تصمیمگیری ارائه میکنند تا سازمان بتواند با مسائلی که هنگام پیگیری هدفهای خود با آنها مواجه میشود، برخورد کند.
شناسایی مدیران اصلی، برای مصاحبه درباره عوامل حیاتی موفقیت
تحلیل گر با بررسی کلی سازمان و مطالعه سیستم پیشنهادی میتواند افراد را برای مصاحبه دعوت کند. در این مرحله باید دید گسترده ای وجود داشته باشد و برنامه ای برای مصاحبه با مدیرانی که بخش آنها از این سیستم تأثیر میپذیرند تنظیم گردد.
برنامه ریزی و اجرای مصاحبه

 
 
بعد از اینکه تحلیلگر هدفها وخط مشیهای سازمان را شناخت و افراد مهم و اصلی را شناسایی کرد، باید نمایشگر زمانبندی مصاحبه را تهیه کند. و در اینجا تحلیلگر باید بر دلایل برگزاری مصاحبه واقف باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، به گونه ای که فهرستی از عوامل حیاتی موفقیت برای کل سازمان تهیه شود و مورد استفاده قرار گیرد.
پس از انجام عوامل فوق میتوان فهرستی از عوامل حیاتی موفقیت سازمان را تهیه کرد. باید عواملی براساس چهارگروه محیطی، صنعتی، موقتی و رقابتی دسته بندی کرد ومشابهات را یکی کرد. و در نهایت با توجه به عوامل زیر میتوان گفت شناخت عوامل حیاتی موفقیت موجب تسهیل برنامه ریزی در سیستم میشود.
الف) اگر تحلیل گر بداند که سازمان به چه چیزی بیش از همه بها میدهد، بهتر میتواند هدفهای سیستم را با هدفهای سازمان همسو کند.
ب) در صورت تشخیص عوامل حیاتی موفقیت، تحلیلگر میتواند به صورت اثر بخش تری قابلیتهای سیستم را با نیازهای اطلاعاتی سازمان تطبیق دهد. همچنین، شاید بتواند تسهیلاتی را برای تامین نیازهای کاربران و نیازهای کلی سازمان ایجاد کند.
ج) شناخت عوامل حیاتی موفقیت به تحلیلگر کمک میکند تا مزایای احتمالی سیستم را ارزیابی کند. (رضائیان، 1385)
6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک:
موفقیت سازمانها مدیون استفاده از فرصتهای استراتژیک است و استفاده از فرصتهای استراتژیک وقتی حاصل میشود که سازمان بتواند شایستگیهای لازم را برای استفاده فراهم سازد.
گری همل این رابطه را دریک ساختار تحت عنوان ساختار تکوین استراژی اثر بخش ارائه نموده است که در سه مرحله شکل میگیرد:

تحلیل فرصتها
تحلیل CSFsها
راهیابی استراتژیک
7-7-2 ویژگیهای عوامل حیاتی موفقیت
عوامل حیاتی موفقیت باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
دستیابی آنها باید برای موفقیت حیاتی باشند.
آنها باید شامل استراتژیک و همچنین عوامل تاکتیکی باشند.
هرکدام از عوامل حیاتی موفقیت باید لازم باشند و با همدیگر برای رسیدن به چشم انداز، ماموریت و استراتژیها کافی باشند. (جانکر، 2004)
در حوزه مدیریت استراتژیک، تعریف عوامل حیاتی موفقیت از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و نشان دهنده یک پیوند ایده آل بین شرایط محیطی و مشخصهای کسب و کار است. (الگارد و گرونرت، 1993)
یک عامل کلیدی موفقیت یک شاخص کلیدی عملکرد نیست، بلکه عوامل حیاتی موفقیت عناصری هستند که برای موفقیت یک استراتژی، ایجاد مزیت رقابتی و بهبود صنایع در جایگاه فعلیشان ضروری و اساسی میباشند.
8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان
در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها مدلی که از قبل ارائه شده باشد، وجود نداشته اما پژوهشگران دسته بندیهای مختلفی را برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنایع متفاوت ارائه کرده اند. در ذیل به چند مورد از آنها اشاره شده است:
کینیچ اهمائی، استراتژیست مشهور ژاپنی مدل c3 را مطرح کرده و معتقد است که میتوان صنعت را از سه بعد بررسی و عوامل حیاتی را کشف کرد. این سه منظر شامل مشتری، سازمان و رقابت هستند.
مشتری: بدون شک موفقیت هر سازمان، بیش از آن که در گرو رضایت سهامداران آن باشد در گرو رضایت مشتریان بدست میآید، پس اولین و مهمترین منظر بحث شناخت مشتری، شناخت نیاز مشتری و عوامل مؤثر در افزایش رضایت مشتری میباشد.
سازمان: برای باقی ماندن در جرگهی رقابت صنعت، سازمان باید قادر به شناسایی نقاط قوت اصلی و عوامل برتری خود باشد تا بتواند از طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و کلیدی خود بقای خود را تضمین نماید. (در این منظر، تمرکز بیشتر بر روی منابع خود سازمان میباشد.)
رقابت: در این بخش، تمرکز بر روی رقبا و شرایط فعلی رقابت در صنعت میباشد. و باید مواردی را که عوامل اصلی پیروزییا شکست در رقابت میباشند را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود.
اهمائی بیان میکند این سه عامل با همدیگر مثلث استراتژیک را تشکیل میدهند که تلفیق آنها میتواند مزیت رقابتی پایدار را بوجود بیاورد.
2. روکارت و بولن، در سال 1981 پنچ منبع برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت را بیان داشتند. این منابع شامل: عوامل صنعتی، استراتژی رقابتی، عوامل محیطی، عوامل موقتی و موقعیت صنعت میباشند. (روکارت، 1993)
عوامل صنعتی: هر صنعتی‌ عوامل‌ موفقیت‌ بحرانی‌ دارد که‌ با هر شرکت‌ در آن‌ صنعت‌ مرتبط‌ است. این عوامل میتواند مرتبط به قیمت، سهم بازار، محصول و… باشد. در واقع این عوامل ماهیت یک صنعت را معین میکند.
استراتژی رقابتی: در هرسازمان عوامل ویژه ای وجود دارد که موقعیت آن را در صنعت و نحوه پاسخگویی به رقبا تعیین میکند. استراتژى رقابتى ارائه‏ دهندهی چارچوبى غنى براى شناسایى عوامل زیربنایى رقابت در صنایع  است. چارچوب مذکور تفاوت‏هاى عمده موجود در بین صنایع و چگونگى تکامل آنها را نشان مى‏دهد، همچنین به شرکتها کمک مى‏کند تا به موفقیتى منحصر به ‏فرد دست یابند. استراتژى رقابتى، ابزارهایى را براى شناخت توان و میزان ناهمگنى صنایع و شرکتها به‏دست مى‏دهد.
عوامل محیطی: از قبیل رویه‌های‌ مصرفی، اقتصاد، عوامل‌ سیاسی‌ کشور (یا کشورهایی) که‌ شرکت‌ در آن‌ فعالیت‌ می‌کند.
عوامل موقتی: یعنی‌ زمینه‌هایی‌ از فعالیت‌ شرکت‌ که‌ به ‌طور عادی‌ به‌ آنها توجه‌ نمی‌شود، در حالی که برخی از این امور در یک زمان خاص برای سازمان اهمیت ویژه ای دارند.
موقعیت صنعت: هر صنعت به لحاظ جغرافیایی و امکاناتی که دارد میتواند بر سازمانهای موجود در آن صنعت اثر بگذارد.
3. تامپسون و استریکلند نیز در کتابشان که عوامل کلیدی موفقیت را به هفت گروه مرتبط ساخته اند: تکنولوژی، تولید، توزیع، بازاریابی، مهارت، توانایی سازمانی و سایر موارد (استراتژی که در هیچ طبقه ای جای نگرفته اند. ) و برای هریک از عوامل شاخصهایی را تعریف کرده اند. (تامپسون و استریکلند، 1999)
به گفته آنها عوامل حیاتی موفقیت یک صنعت، بیشترین اثر را در توانایی موفق شدن اعضای صنعت در بازار، استراتژی ویژه، شهرت محصول، منابع، شایستگیها، تواناییهای رقابتی، نتایج کسب وکار دارد و تفاوت میان سود و زیان را را مشخص میسازد. عوامل حیاتی موفقیت آنچه هر سازمان باید در انجام آن شایسته باشد و یا به منظور دستیابی به موفقیت تمرکز داشته باشد را در نظر میگیرد.
پاسخ به این سه سؤال به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت دریک صنعت کمک میکند؟
بر چه اساسی مشتریان از میان مارکهای تجاری مختلف، انتخاب خودشان را انجام میدهند؟
فروشندگان چه اقداماتی باید انجام بدهندکه به لحاظ رقابتی موفق باشند و به چه منابع و تواناییهای رقابتی نیازمند هستند؟
فروشندگان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیازمند کسب چه چیزهایی هستند؟
آنها معتقدندکه مشخص کردن عوامل حیاتی موفقیت در هر صنعت در درجه اولویت قراردارد. و این عوامل باید به اطلاع مدیران برسد، چراکه مدیر باید بداندکه کدام عوامل برای موفقیت رقابتی مهمتر و کدام عوامل از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنین مدیران باید از منابع مت
غیر اطلاع داشته باشند. عدم شناسایی
عوامل که برای موفقیت رقابتی بلند مدت سازمان حیاتی هستند، باعث ایجاد خطر در مسیر استراتژی سازمان میگردد. لذا سازمان با شناخت عوامل حیاتی موفقیت میتواند به مزیت رقابتی پایدار از طریق تدوین استراژیهایش برمبنای این عوامل و ایجاد قدرت تمایز نسبت به رقبا بر اساس یک یا اکثر عوامل حیاتی موفقیت دست پیدا کند.
به عبارت دیگر سازمان زمانی میتواند به موقعیت مناسب در بازار دسترسی پیدا کند که نیروهایش را در جهت بهبود یک یا چند از این عوامل بکار گیرد.
در واقع عوامل حیاتی موفقیت نشان دهندهی فرصتهای طلایی مزیت رقابتی است و شرکتهایی که در تعداد خاصی از این عوامل تمرکز میکنند از یک موقعیت قوی در بازار برخوردار خواهند شد.
در نتیجه استفاده از یک یا چند عوامل کلیدی موفقیت در صنعت به عنوان زیربنای تلاش و استراتژی سازمان برای کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق برتر بودن دریک عامل خاص، یک رویکرد مثمر ثمر خواهد بود. (تامپسون و استریکلند، 1999، ص 96)
تمام مدلهایی که در فوق به آنها اشاره شده است در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت قابل استفاده میباشند، اما میزان اثربخشی هریک از آنها بسته به نوع صنعت و ویژگیهای آن متفاوت میباشد. در این پژوهش ما از مدل تامپسون و استریکلند استفاده کرده ایم، از آنجا که این مدل از زوایای متعددی صنعت را مورد بررسی قرار میدهد نسبت به سایر مدلها کاملتر بوده و پوشش مناسبتری را برای کار پژوهشی ما در بردارد و از طرفی دیگر این مدل از زوایایی به شناسایی عوامل حیاتی میپردازد که از سوی صنعت روانکارها داری اهمیت ویژه ای میباشد. این مدل عوامل موفقیت هر صنعتی را به 7 گروه مجزا طبقه بندی نموده است. این عوامل در نمایشگر 9-2 به تفصیل نمایش داده شده است.
نمایشگر 9-2
نمایشگر 9-2
عوامل حیاتی موفقیت
عوامل مرتبط با تکنولوژی
عوامل مرتبط با مهارت
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با توزیع
عوامل مرتبط با تولید
دیگر انواع آن
عوامل مرتبط با توانایی سازمان
– توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوریها در فرایند تولید
– تجربه در فناوری مورد استفاده
– تجربه پژوهش علمی
– توانایی نوآوری در محصول
– توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و…
– داشتن تصویریا برند مناسب در میان مشتریان
– هزینه پایین در کلیه جوانب (نه فقط تولید)
– محل قرارگیری سازمان
– داشتن کارمندان مودب در تمام نقاط تماسی با مشتریان
– دسترسی به منابع مالی سرمایه ای
– حق اختراع انحصاری
– استعداد نیروی کار برتر
– چگونگی- آگاهی به کنترل کیفیت
– مهارت طراحی
– تخصص دریک تکنولوژی خاص
– توانایی ایجاد نوآوری در محصولات و بهبود محصولات
– توانایی ایجاد تغییر در محصولات قبلی از طریق R&D و ورود سریع به بازار
– تکنیک های ارزیابی صریح و سریع بازار
– خدمت مودبانه به مشتری
– انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهاتیا بازگشت سفارش)
– خط محصول و تنوع محصولات تولیدی
– بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب
– مهارتهای تجارت
– تبلیغات هوشمندانه
– وارانتی و گارانتی برای مشتریان
– شبکهای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)
– کسب فضای کافی بر روی قفسههای خرده فروشی
– سرعت در تحویل
– داشتن فروشگاه های خرده فروشی
– هزینه توزیع پایین
– داشتن سیستم اطلاعاتی برتر
– توانایی پاسخگویی به تغییرات در شرایط بازار
– توانایی فوق العاده در بکارگیری اینترنت و سایر جنبههای تجارت الکترونیک در انجام کسب وکار
– تجربه مدیریتی
– استقرارکارخانه در مکانی که هزینه تولید درآنجا پایین باشد
– انعطاف پذیری در تولید و شخصی سازی
– طراحی وبرنامهریزی تولید با حداقل هزینه


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– بهروری بالای نیروی انسانی
– استفاده موثراز داراییهای ثابت
– کیفیت تولید
– راندمان تولید با حداقل هزینه
– دسترسی به منابع کافی از نیروی کار ماهر
استفاده موثراز داراییهای ثابت
عوامل حیاتی موفقیت
عوامل مرتبط با تکنولوژی
عوامل مرتبط با مهارت
عوامل مرتبط با بازاریابی
عوامل مرتبط با توزیع
عوامل مرتبط با تولید
دیگر انواع آن
عوامل مرتبط با توانایی سازمان
– توانایی فنی برای ایجاد پیشرفت نوآوریها در فرایند تولید
– تجربه در فناوری مورد استفاده
– تجربه پژوهش علمی
– توانایی نوآوری در محصول
– توانایی استفاده از اینترنت برای انتشار اطلاعات و…
– داشتن تصویریا برند مناسب در میان مشتریان
– هزینه پایین در کلیه جوانب (نه فقط تولید)
– محل قرارگیری سازمان
– داشتن کارمندان مودب در تمام نقاط تماسی با مشتریان
– دسترسی به منابع مالی سرمایه ای
– حق اختراع انحصاری
– استعداد نیروی کار برتر
– چگونگی- آگاهی به کنترل کیفیت
– مهارت طراحی
– تخصص دریک تکنولوژی خاص
– توانایی ایجاد نوآوری در محصولات و بهبود محصولات
– توانایی ایجاد تغییر در محصولات قبلی از طریق R&D و ورود سریع به بازار
– تکنیک های ارزیابی صریح و سریع بازار
– خدمت مودبانه به مشتری
– انجام صحیح سفارش خریدار(تعداد کم اشتباهاتیا بازگشت سفارش)
– خط محصول و تنوع محصولات تولیدی
– بسته بندی و ظاهر طراحی شده جذاب
– مهارتهای تجارت
– تبلیغات هوشمندانه
– وارانتی و گارانتی برای مشتریان
– شبکهای قوی از عمده فروشان و خرده فروشان(یا توانایی توزیع الکترونیکی)
– کسب فضای کافی بر روی قفسههای خرده فروشی
– سرعت در تحویل
– داشتن فروشگاه های خرده فروشی
– هزینه توزیع پایین
– داشتن سیستم اطلاعاتی برتر
– توانایی پاسخگویی به تغییرات در شرایط