وزن عناصر آن خوشه ضرب کرد، تا با این روش اولویت یک عنصر در مجموعه کل خوشهها به دست آید. در نهایت برای رسیدن به اولویت بندی نهایی، تعیین اهمیت نسبی معیارهای تصمیمگیری و حل مسأله، سوپر ماتریس حد دار باید به دست آید. سوپر ماتریس حد با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل شود(از طریق تکرار)، یا به عبارت دیگر تمامیعناصر سوپرماتریس همانند هم شوند، محاسبه میشود.
برای این کار سوپر ماتریس وزنی را باید به توان بی نهایت رساند.
باتوجه به مطالبی که بیان شد، در این پژوهش تمامی ماتریسهای بدست آمده در سوپرماتریس اولیه جایگذاری شد و بدین ترتیب سوپر ماتریس ناموزون بدست آمد که نمایشگر 14-4 این مطلب را نشان میدهد. سپس سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپرماتریس ناموزون در ماتریس خوشه ای محاسبه شدکه نمایشگر 15-4 این موضوع را به خوبی نشان میدهد و در آخر با توان رساندن سوپر ماتریس موزون تا جایی که تمامی نمایشگر 14-4
نمایشگر 14-4
عناصر همانند هم شوند، سوپرماتریس حد ( نمایشگر 16-4) محاسبه گردید.
 
C1
C2
C3
C4
C5
G
s1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
C1
0
0.3
0.4
0.42
0.37
0.32
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
C2
0.25
0
0.21
0.2
0.17
0.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C3
0.31
0.26
0
0.26
0.22
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C4
0.31
0.24
0.27
0
0.23
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C5
0.13
0.2
0.12
0.12
0
0.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1
0
0
0.23
0
0
0
0
0.6
0
0
0
0
0.23
0
0
0
0.16
0
S2
0
0
0
0.3
0
0
0.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
S3
0
0
0
0
0.56
0
0
0
0
0
0.37
0.44
0
0
0
0.38
0.19
0.11
S4
0.36
0
0

 
 
0
0
0
0
0
0
0
0


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0
0.18
0.19
0
0.22
0
0
S5
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0.07
0
0
0
0
0
0
0.12
0
0.07
S6
0.64
0
0
0
0
0
0
0
0.19
0
0
0
0
0
0
0.29
0
0
S7
0
0
0
0
0.19
0
0.36
0
0
0.4
0
0
0
0.34