2-5-
Jhawar و همکارانش[32] در سال 2012 صورت مسئله مدیریت منابع رو پیشرفت و فرضیات بیشتری از مدیریت منابع رو مورد بررسی، بررسی و استفاده قرار دادن. درکارهای قبلی بهره¬وری پردازنده به عنوان تنها پارامتر موثر در نظر گرفته می¬شد و مواردی چون حافظه، هزیننتقال داده در شبکه و … دید نشده¬ان. نویسندگان واسه رسیدن به این هدف سه پارامتر جایگذاری در سطوح سراسری، زیرساخت و برنامه واسه ماشین¬های مجازی رو در نظر گرفته¬ان. در سطح زیرساخت دو پارامتر Forbid و Count تعریف شدن که به ترتیب ممنوع بودن جایگذاری ماشین¬های مجازی خاص، روی میزبانان خاص و دیگری بیشترین حد تعداد ماشین¬های مجازی دارای مجوز قرار گرفتن روی میزبان خاص رو مشخص می کنه. در سطح برنامه هم، از سه پارامتر محدود کردن، پخش و تأخیر استفاده شده. محدود کردن، محدودیتایی رو واسه اجرای ماشین¬های مجازی خاص روی میزبانهای خاص تعریف می¬کنه. پخش، محدودیتایی واسه نبود قرار گرفتن دوماشین مجازی خاص درون یک میزبان به شکل با هم تعریف می¬کنه و در آخر تأخیر، بیشترین حد میزان تاخیر رابطه بین دو ماشین مجازی خاص رو مشخص می کنه.
در این کار انواع مختلفی از نیازمندی¬ها به وسیله نویسندگان تعریف شده و از یک روش ابتکاری جهت ارائه ماشین¬های مجازی روی میزبانان استفاده می¬شه. روش نامبرده به ادعای نویسندگان، اولین قدم به طرف در نظر گرفتن کامل نیازمندیای امنیتی در سناریو محیطای رایانش ابریه[32].
کار ارائه شده هیچ اجرا عملی رو نداشته و تنها در سطح ذهنی اقدام به تعریف محدود کردن و اصولی واسه رعایت اصول امنیتی ماشین¬های مجازی در محیط رایانش ابری انجام شده.

2-6- زمانبند شبکه آگاه و انرژی کارای مراکز داده
Kliazovich و همکاران [34] در سال 2013 به مسئله مدیریت انرژی در مراکز داده از دیدگاه دیگری رو مطرح کردن. اونا خاطر نشون کردن کنرژی مصرفی مراکز داده نه تنها شامل انرژی مصرفی به وسیله میزبانانه؛ بلکه بخش زیادی از انرژی مصرفی مراکز داده به وسیله لوازم شبکه بوده. بدین منظور جهت مدیریت انرژی در مرکز داده می¬بایست میزان توان مصرفی این لوازم رو مورد توجه قرار داد. علاوه بر این هر مرکز داده می¬تواند شامل ساختار و توپولوژی متفاوتی باشه طوری که معماری مرکز داده مورد نظر در راه حل¬های مدیریت انرژی کارای جریان محاسباتی درون اون خیلی اهمیت داره. پس علاوه بر مدیریت نرم افزاری جریان¬های داده، معماری سخت افزاری هم در میزان کارکرد بهینه اون در مصرف انرژی خیلی حائر اهمیته و حتی راه حل نرم افزاری آگاه از نوع معماری سخت افزاری مرکز داده هم می¬تواند در بهبود کارکرد انرژی کارا مفید فایده باشه.
نویسندگان مثل سازی رو با عنوان Green Cloud Simulator ارائه دادن که میزان انرژی مصرفی لوازم شبکه (سوئیچ¬ها) رو می¬تواند محاسبه و آزمایش کنه.

2-7- زمانبند قفسه آگاه در مراکز داده
در سال 2013 اولین روش هدفمند مدیریت انرژی لوازم شبکه مراکز داده به وسیله Patil و همکاران ارائه شد[36]. نویسندگان با الهام از دو کار ارائه شده قبلی و علم به توان کاهش مصرف انرژی بیشتر با مدیریت لوازم شبکه¬ای مثل سوئیچ نسبت به مدیریت پویای ماشین¬های مجازی و خاموش سازی ماشین¬های بیکار روشی رو جهت بهبود جریان کاری به خاطر استفاده بهینه از تعداد سوئیچ¬های مورد استفاده ارائه دادن.
نویسندگان به خاطر اثبات مدعای خود با تعریف یک مدل ذهنی از یک مرکز داده با کمک مثل سازی Green Cloud Simulator اقدام به بررسی میزان مصرف انرژی الگوریتم خود کرده¬ان و همه اجزای یک مرکز داده مثل قفسه¬ها، ماژول¬ها و سوئیچ¬ها رو در نظر گرفته¬ان. الگوریتم ارائه شده به خاطر اختصاص میزبانی به کارا از یک الگوریتم بسته بندی راحت استفاده شده بدین شکل که سعی در استفاده از کمه کم تعداد قفسه شه. پس واسه این منظور قفسه¬ها طبق میزان بهره¬وری و به شکل نزولی منظم شده و سعی در جایگذاری کارا درون میزبان با بیشترین بهره¬وری ممکن می¬شه. اما در کار ارائه شده مثل کار ارائه شده قبلی نبود دید منطقی به مدیریت پویای ماشین¬های مجازی طبق معماری مرکز داده می¬توان اشاره کرد و علاوه بر مورد بالا نبود بررسی مناسب میزان سرپیچی از توافقات سطح سرویس کارهای ارائه شده و نبود بررسی روش ارائه شده در اندازه مرکز داده¬ی بزرگ می¬توان اشاره کرد.