و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند. یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش ، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است(احقر1383).
معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل نیست اما تا حدی می‌تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش های مناسب تدریس و تهیه و به کارگیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش ، کیفیت تدریس خود را دست خوش تغییر و تحول و پیشرفت کند(سیف1387) .با توجه به دیدگاه های مختلفی که در ارتباط با ضرورت تدریس علوم تجربی به ویژه در دوره ابتدایی وجود دارد،اهمیت پرداختن به بحث و پژوهش درباره روش های تدریس علوم تجربی در دوره ابتدایی و نقش آن در پرورش شناخت علمی کودکان آشکار می شود(تجری1386). اهمیت ثمربخشی روش های تدریس ویادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان ومحققین علوم تربیتی بوده است.تاریخچه مطالعات نشان می دهدروش های تدریس چه درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان وچه درایجاد انگیزه ورضایت خاطر ،پرورش شخصیت ورشدخلاقیت آنان وموثراست. روش های تدریس به منزله روشنایی های متفاوتی هستندکه هرکدام بردشان تا شعاع خاص رادربرمی گیرند.البته باید اذعان نمودکه هریک از روش هادرارتباط با موقعیت های مختلف ازکارایی ویژه ای برخوردار هستند ،به عبارت دیگرهریک درجای خویش مثمر ثمر هستند.(قورچیان،1377) .امروزه شیوه های نوین وفعال تدریس توجه مسئولان ودبیران رابه خودجلب کرده است .در این شیوه ها فراگیر وعلایق وتوانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می کند تا توانایی های فراگیران رادرمهارت های گوش دادن گفتن ،خواندن ،نوشتن ،استدلال،مقایسه،تطبیق،تجزیه وتحلیل ،سازندگی وخلاقیت تقویت کندوباتوجه به این موضوع محتوای درسی رادرکلاس های درسی ارائه می دهد(شریفی وهمکاران1387). در بسیاری مواقع شاید این دور از واقعیت نباشد که نه معلم می‌داند محتوایی را چرا باید درس بدهد و نه دانش‌آموز چرایی را انتخاب محتوا را می‌داند نه معلم ‌می‌داند محتوا را به چه روش صحیح و سودمندی تدریس نماید و نه دانش‌آموز چگونه یادگرفتن را می‌داند، معلم صرفاً درس می‌دهد و فراگیران نیز به طور موقتی حفظ می‌کنند، ما فقط یادگرفته‌ایم درس بدهیم و دانش‌آموزان نیز آموخته‌اند که تنها حفظ نمایند و چون و چرا مطالب را از ما بپذیرند (سبحانی نژاد وهمکاران1385).آیا معلم به طور معمول ، پیش از تدریس ارزیابی می‌کند که هدف از تدریس این مطالب چیست ؟ و آیا از خود می‌پرسد این محتوا چگونه باید تدریس شود ؟ یا فقط به طور یکنواخت به روش حفظی به یادگیری طوطی وار می پردازد. متن آموزشی که در اختیار همه قرار دارد ، اما چگونگی تدریس مهم است . موفقیت معلم در استفاده از شیوه‌های فعال تدریس است . به اعتقاد محقق ،شیوه فرآیند یاددهی – یادگیری از خود موضوع درسی مهمتر است.کارائی روش ها یی نظیر : سخنرانی ، انتقال اطلاعات از معلم به دانش‌آموز و به یاد سپاری و تأکید بر محفوظات که شالوده روشهای سنتی تدریس است مدتهاست مورد ایراد و پرسش قرار گرفته است (حیدری وهمکاران1388). از نتایج پژوهش حاضرمی‌توان در دوره های ضمن خدمت آموزش معلمان ، درتدریس درس روش و فنون تدریس در دانشگاه ها و مراکزتربیت معلم استفاده نمود . به کارگیری این روش ها حتی به صورت کارگاهی در آموزش معلمان منجر به بهبود کیفیت تدریس می شود.
بنابراین،این تحقیق ضمن مشخص کردن میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه آن با روش ها ی رایج یادگیری ویاد داری تدریس یاهمان روش های سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش هایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با استفاده مناسب از انواع روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر ، خلاقیت ، اعتماد به نفس ، روحیه کاوشگری ذهن دانش‌آموز شوند و باتأکیدبر رویکردهای مبتنی برآموزش مناسب در راستای تحقق اهداف کلیدی این درس، گام های موثرتری بردارند .

1- 1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بریادگیری و یاد داری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

2-4-2-اهداف جزیی:

1-مقایسه تأثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان یادگیری های دانش آموزان در درس علوم تجربی .
2- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان یادداری های دانش آموزان در درس علوم تجربی.
3- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی برمیزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی.

1-5- فرضیات تحقیق:

1-بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی )ازنظر میزان یادگیری تفاوت معناداروجود دارد.
2- بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) ازنظر میزان یادداری تفاوت معناداروجود دارد.
3- بین دانش آموزان دوگروه(آموزش دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) ازنظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداروجود دارد.

1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در تحقیق:

یادگیری:

یادگیری، نتیجه و برآیند آموزش های برنامه ریزی شده یا تجربی که بر اثر تمرین یا برخورد مستمر در فرد نهادینه شده و نمود بیرو
ن
ی در رفتار دارد . چنین یادگیری با استفاده از ابزارهای مناسب قابل سنجش و اندازه گیری است (مشایخ1386) .
یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌شود.در کل یادگیری را می توان از یک سو به تغییر رفتار نمایان و از سوی دیگر به استعداد یا توانمندی در پاسخ دادن تعریف نمود.(سیف1388) .

یادداری:

منظور از یادداری، توانایی به یادآوری اطلاعات از حافظه درازمدت می باشد. بدین معنی که یادگیری دانش آموزان تا چه حد معنی دار بوده است ،که آنها بتوانند بعد از گذشت چند مدت برای پرسش هایی که ازمتن مورد تدریس از آنها می شود جواب صحیح داشته باشند(مالکی1389) .

انگیزش پیشرفت تحصیلی:

انگیزش، به نیروی ایجادکننده ،نگهدارنده وهدایت کننده رفتار گفته میشود(یوسفی1388).منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت ،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت وشرکت درفعالیت هایی است که موفقیت درآن هابه کوشش وتوانایی شخص بستگی دارد(سیف1388).با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می کنندتا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری وپیشرفت تحصیلی کسب نمایند.

روش بدیعه پردازی:

روش تدریس بدیعه پردازی ،روشی است که یادگیرندگان رابرمی انگیزاندتا ایده ها یا افکار نو وخلاق را بپرورانندوارائه دهند.این روش به فرد فرصت ابتکارمی دهدتا امکانات موردنیاز برای ابراز خویشتن رابررسی کندودر رویارویی با مسائل از راه حل های نوین بهره گیرد(قوشلی،1384).درتعریف دیگری روش تدریس بدیعه پردازی روشی است که خلاقیت افرادراطوری پرورش دهدکه بتوانندبایکدیگر همیاری داشته باشند وبه حل مسائل بپردازندوبه طراحی محصولات اهتمام ورزند(آنجفی1387).بدیعه پردازی ،شامل رویه هایی برای توسعه وگسترش رفتارکارگروهی است.این روش برای تمام دانش آموزان فرصتی رافراهم می سازدتا درفرایند حل مسئله به طورکامل تری مشارکت داشته باشند. (به نقل ازهاپکینز دیوید،ترجمه مهر محمدی وعابدی1385).

روش تدریس رایج(متداول) :

این روش که سابقه ای طولانی در نظام های آموزشی دارد به ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آنها از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد می پردازد.(به نقل از فونتانا دیوید،ترجمه مهشید فروغان1389). در این روش یک نوع یادگیری و رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد می شود در تعریفی دیگرروشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مدارس دنیا ، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول ترین روش های حاکم بر مدارس هستند. مهمترین این روشها ، روش حفظ و تکرار، سخنرانی ، پرسش و پاسخ می باشد. .

1-7-تعاریف عملیاتی واژگان به کار رفته در تحقیق:

یادگیری:

دراین تحقیق، منظورازیادگیری تغییر در رفتار است،به عبارت دیگر نتایج یادگیری همواره در رفتار فراگیر قابل مشاهده‌ می باشد یعنی یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد .

یادداری:

منظوراز یادداری دراین تحقیق، دادن فهرستی از نام‏ها، ارقام، اشکال و تصاویر، موضوع‏ها و مانند آنها به دانش آموزان است که آن راحفظ کنند و پس از گذشت مدت مشخصی، آنها را به یاد آورند تعداد مطالب به یاد مانده می‏تواند درجه حافظه را نشان دهد..

انگیزش پیشرفت تحصیلی:

در این تحقیق،گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود باتوجه به عالی ترین معیارها وتلاش برای موفقیت در عملکرد وبرخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توأم است .

روش تدریس بدیعه پردازی:

دراین تحقیق ،منظوراز روش بدیعه پردازی،روشی است که در آن فراگیران در جریان آموزش برانگیخته شده ودر امر یادگیری می کوشند.در واقع معلم، نقش راهنما وهدایت کننده را ایفاءمی کند ودانش آموز نقش فعالی درکلاس دارد ویک ارتباط متقابل بین معلم وفراگیر وجود دارد .
روش تدریس رایج(متداول):

منظور ازتدریس به روش سنتی همان آموزش رودرروی کلاسی است که در تعامل بین معلم و دانش آموز شکل می گیرد و به اجرا در می آید در این روش برنامه های کلاس درس توسط معلم طراحی و فعالیت های کلاسی معلم عمدتاً به کمک سخنرانی توسط معلم انجام می پذیرد .

فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری تحقیق

2-1-1- مقدمه :

دانش بشری ناشی ازساخت اجتماع است ، سیستم اجتماعی تغییر می کندوهم زمان کهنه می شود . برای حل مسایل نو که ممکن است هر لحظه در زندگی با آن برخورد کنیم ،افرادی توانا لازم است، افرادی که از اندیشه های آزاد وخلاق ومهارت حل مسئله برخوردار باشند .با درنظر گرفتن این شرایط هدف نظام آموزشی بایدتربیت کردن دانش آموزانی توانمند،شهر وندانی مفید برای جامعه درحال تغییرباشد.افزون براین برنامه های مدارس باید بر روش هایی متمرکز گردند که دانش آموزان به جای آموختن وبه خاطر سپردن قابلیت های چگونه آموختن را ازطریق تفکر وبرخورد منظم بامسایل ومشکلات یادبگیرند،زیرا درچنین حالتی است که دانش رشد می کند ویادگیرنده احساس مفید بودن می کند(اکبرزاده1383).
به نظر می رسد
درنظام برنامه ریزی درسی ایران ساز وکارهای لحاظ شده برای اشاعه تفکر خلاق ،به دلیل عدم آشنایی با الگویی برای افزایش خلاقیت وبه کارگیری الگوهای منفعل سنتی برای تدریس،کافی نباشد.بااین توصیف،پرداختن به دغدغه هایی(ازقبیل تاچه اندازه کاربرد الگوی آموزشی بدیعه پردازی برای پرورش خلاقیت مناسب است؟)ومعلمان باچه راهکارهایی می توانند شرایط را برای بروز خلاقیت محیا نمایند؟)اجتناب ناپذیر است. ازطرف دیگر اهداف آموزش وپرورش رسیدن یادگیرنده به یادگیری است. به رغم اهمیت حیاتی یادگیری در آموزش وپرورش ،مسئله تبیین نحوه وقوع یادگیری ویاد داری وتحلیل عوامل تأثیرگذاربر آن حوزه ای است که کم وبیش آشفته باقی مانده است یادگیری فعالیتی بی نهایت پیچیده است هر یک از ما جریان پیوسته ومتنوعی از تجربه را درسراسر لحظه های بیداری خود دریافت می کند که هرکدام ازآن ها بالقوه می توانند به یادگیری منجر شوند،اما بخش اعظم آن ها بدون آنکه ردی باقی بگذارند از حیات هشیار ما خارج می شوند.. چه چیز برخی از آنها را به یادسپردنی می کند وبرخی را نه؟ بررسی جنبه های عملی فرایند یادگیری ما را به مسئله روش ها وفنون آموزش می کشاند.به همین دلیل امروزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *