روش ازیابی كلی:
روند تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل تغییرات مختلف اجتماعی پیچیده ترویج شده توسط فناوری اطلاعات جدیدی میباشد كه به وسیله طرحی در شكل 7 نشان داده میشود.برای رسیدن به هدف فوق از ارزیابی كلی روش 11 مرحله ای استفاده شده است.روش اساسی ارزیابی نمره ماتریس اعمال شده به مجموع تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط متخصصان خبره از نظر دسته بندی های مختلف از ارزیابی فردی و گروهی ارزش ها بود سپس یک شبیه سازی سازی جامع برای روشن شدن بیشتر با عنوان كمك به تولید یک سیاست بهبود یافت.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مقادیر ماتریس(ابر پدیده 36 و تجزیه و تحلیل اطلاعات 36 در بررسی دسته بندی ارزشها:
به منظور روشن شدن هدف ارزیابی مجموعه 36 مورد را بر پدیده اجتماعی و تكنولوژیكی در جدول 4 آمده است.همانطور كه اغلب ذكر میشود جامعه قادر به حفظ اطلاعات و پرورش هم زیستی از پیش بینی های کثرت گرا در سیستم است .در این زمینه 36 مقوله ارزیابی شدهاز ارزیابی های فردی و گروهی در جدول 5 آمده است.برای ارزیابی مقیاسهای طبقه بندی شده از 5-1 هر دو اثرات و روند بررسی میشود.24 سخنران و متخصص به هر دوی انها نمرات مثبت و منفی را داده اند.اثرات مثبت و منفی به عنوان تاثیر مثبت كل، هم جمع شده است و در نتیجه تجزیه و تحلیل اثرات 36 ابر پدیده موادر زیر را نشان میدهد.
شش ویژگی مهم:
1.تغییر اطلاعات انبوه به اطلاعات كم
2.تجزیه و تحلیل اطلاعات با دیدگاه تاثیر افزایش در زندگی یک فرد
3.تجزیه و تحلیل اطلاعات با دیدگاه تاثیر افزایش در توسعه اجتماعی
4.افزایش اظطراب در ارتباط،با اثرات منفی
5.برداشت متفاوت از میزان تاثیر فرد به فرد
6.ابر پدیده ها از نزدیک با مشكلات و حل آنها در جامعه مرتبط هستند.
روش شناسی شبیه سازی سیاست:
روش انتخاب شده شامل ارتقاء اثرات مثبت است.در حالی كه به طور همزمان تلاش برای از بین بردن اثرات منفی كه در معرض جذب شدن به جامعه و یا تاثیر بر جامعه را دارند موثر است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از ماتریس ارزیابی قبلی،نتایج یک سیاست اطلاعات جامعه، مدل های كمی ساده ای با عنوان شبیه سازی سیاست برای یک روش تجزیه و تحلیل مناسب استفاده شده است.مفهوم اساسی این مدل ترویج اساسی ابر پدیده ها كه تاثیر مثبتی در طراحی ارزش یک سیاست خاص بوده و برای محدود كردن موارد اثرات كوچك و یا منفی بر این ارزشها استفاده میشود.اگر اولویت به یک مقدار مشخص نسبت داده شود.ضریب وزن سیاسی هر ابر پدیده برای ترویج موارد تاثیر مثبت و منفی در آن مقدار محدودی شود.انتظار میرود اثرات ناشی از سیاست های فوق را میتوان با هم جمع كرد.هنگامی كه اولویت به بیش از دو مقدار داده شود، وزن سیاسی نسبت داده شده را میتوان در روشی مشابه و جایگزینی آن به سادگی مقادیر اولویت مربوط را محاسبه كرده این مدل شبیه سازی دارای مفروضات زیر است:

  1. هر ابر پدیدهدر هر گروه ارزیابی مستقل است اگر چه كه به نظر میرسد به هم وابسته اند.
  2. ابر پدیده را میتوان ترویج یا محدود كرد كه توسط سیاست گذاری اعمال میشود.
  3. نمرات ماتریس قابل قبول باشد.
  4. همه ارزش ها از اهمیت مساوی برخوردار باشند.

آزمایشهای شبیه سازی سیاست:
برخی از نمومنه های شبیه سازی سیاست انجام شده در مثال یک مقدار اولویت و حفاظت از حریم خصوصی و عقلانیت دولت به طور همزمان ودر مثال 4 بررسی شده است مقدار اولویت را بر 6 آیتم زیر نسبت دادند:
1.امنیت و ثبات
2.حفاظت از حریم خصوصی
3.توسعه(آموزش و پرورش)
4.ایجاد آموزش، ……و صرفه جویی در منابع
ضریب وزن در نظر گرفته شده خیلی بالا نمیباشد و هر ابر پدیده با ویژگی های خودش در گروهش قابل ارزیابی است.
ضریب بیش از یک به معنی ارتقا و ضریب زیر یک به معنی محدود شدن این پدیده می باشد.لذا در چهار شبیه سازی انجام شده …..قابل توجهی برای درك روابط بین پدیده ها و ارزشها و پیدا كردن یک سیاست بهتر میكند اگر چه چندین مشكل روانشناختی باقی میماند.
بحث روش شناختی ارزیابی كلی:
ارزیابی تكنولوژی در چنین روند پدیده اجتماعی و فناوری كه ارزیابی هدف بسیار دشواری میباشد برای اولین بار مورد پژوهش قرار گرفت این مطالعه ارزیابی كسی چندین روش را به شرح زیر نشان میدهد:
1.یک مفهوم جامع روشن از تجزیه و تحلیل اطلاعات
2.توضیحات لازم در رابطه با ارزیابی ابر پدیده ها
3.مجموعه ها را ارزیابی های متعدد ارزشها
4.ماتریس های چند بعدی ارزیابی برابر به ثمر رساندن اثرات مثبت و منفی
5.رویكرد اقدامات متقابل با بهره گرفتن از روش شبیه سازی سیاست
روش اشاره شده به درك هدف ارزیابی های كثرت گراا و یا چند بعدی برای ارزیابی یک ماتریس از نظر كمی می انجامد.در نهایت روش معرفی شده یک روش شبیه سازی سیاست بر اساس داده های ماتریس می باشد كه ثابت میشود یک روش قدرتمند برای توسعه جامع اقدامات متقابل میباشد.
بهبود روش های ارزیابی كلی:
روش ارزیابی به طور كلی در مطالعه اولیه مورد بحث قرار گرفت.اول متوجه شدند كه آن برای نظارت بر ویژگی های به ثمر رساندن الگوها بهتر خواهد بود. ….. همانطور كه در بالا شرح داده شد،مدل شبیه سازی سیاست در نظر گرفته شده، به سادگی برای هر ابر پدیده در هر گروه ارزیابی به صورت خطی بود و علاوه بر آن نمرات ماتریس قابل قبول می باشد.برای تجزیه و تحلیل عددی دقیق تر روش های آماری چند بعدی(MDS) و یا تجزیه و تحلیل چند متغیره میتواند موثر باشد.
مفاهیم مورد 3:
ارزیابی فناوری تجزیه و تحلیل اطلاعات در ژ
اپن تقریبا 30 سال پیش مورد بررسی قرار گرفت و در درجه اول از نقطه نظر روش شناختی بود.ارزیابی روش به خوبی برای پوشش چنین تغییرات اجتماعی پیچیده طراحی شده بود.در 15 سال گذشته ژاپن به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعات پیشرفته و ایلات متحده و كشورهای دیگر نیز بودند.بسیاری از 36 ابر پدیده كه پیش بینی ارزیابی پیشرفته و به طور عمده تحت پوشش گرایشهای جدیدی می باشد.با این حال برخی تغییرات شده كه به وضوح در 15 سال قابل پیش بینی……. وجود دارد.یک دفتر اتوماسیون وجود داشت كه به طور مخصوص كه به پردازش كلمه های ژاپنی در ادارات ژاپن می پرداخت.یكی دیگر از پیشرتهای ارتباط روی پیشرفت از طریق شبكه ها مخابراتی اخیر میباشد، پیشرفتهایی كه بر دلیل مقررات زدایی بسیار شتاب گرفته اند. تجزیه و تحلیل كمی نتایج بدست آمده با بهره گرفتن از شبیه سازی سیاست نشان میدهد كه پدیده اجتماعی به توسعه یک سیلست جامعه كمك میكند. برای تجزیه و تحلیل دقیق تر روش تجزیه و تحلیل چند بعدی برای بهبود روند عمومی ارزیابی شد.خوشبختانه حداقل در دهه ی گذشته پیشرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات باعث تاثیر منفی مانند آلودگی های زیست محیطی و یا مشكلات روند صنعتی شدن نشده است.با این حال امروزه به رغم جهانی شدن سریع پیشرفتها با آخرین سرعت فناوری و ارتباطات امنیت اطلاعات مانند حفاظت از مالكیت معنوی به چالش كشیده است بنابراین میتوان انتظار داشت كه زمان مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی گسترش تجزیه و تحلیل های بین المللی و تبیین چشم اندازهای جامعه برای سعادت جهان لازم است. دیدگاه هایی برای پیش بینی تكنولوژی یكپارچه و ارزیابی فن آوری TF/TA در برنامه پیش بینی هفتم ژاپن در سال 2001 برنامه جدیدی نشان داده شد كه برای ادغام نیازهای اجتماعی و اقتصادی تبیین گشت در بالا دو مورد از مطالعات ایده ها ی یكپارچه ی جدید مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد كه این روش برای حل مشكل در آینده به كمك برنامه استراتژیک SDW میسر خواهد بود.و همچنین درك عمیق از روابط متقابل بین موارد پیش بینی و عوامل اجتماعی را در بر دارد. دوما به طور كلی روش ارزریابی مجهز به فرایند شبیه سازی عددی است كه توسعه سیاست مصنوعی و ارزیابی سیستم را فراهم میكند. درك پویایی جامعه كه بر سرعت در حال تجربه پیشرفت فناوری و ساختار اجتماعی است میتواند با TF/TA انجام گیرد و بر اساس استراتژی توسعه این كار به مدیریت با كیفیت بالا و در خور حكومت كمك خواهد كرد و در آینده جامعه جهانب مبتنی بر دانش را خواهیم داشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
نقش كشورهای پیشرفته در علم و فناوری:
ژاپن به عنوان كشوری با شرایط جهانی و اقتصادی مواجه است كه در حال رقابت با خارج از كشور میباشد. اما به سرعت افزایش سن مردم در آن اتفاق می افتد.مردم به شدت نگران هستند كه ژاپن در آینده یک بحران را به دلیل خالی بودن صنعت از نیروی كار با عدم وجود نشاط در جامعه و بدتر شدن استاندارد زندگی پشت سر میگذارند.علاوه بر این در آینده انسان با مسائل زیست محیطی، كمبود مواد غذایی و انرژی و كاهش منابع روبه رو خواهد شد.در برخورد با این مشكلات این فناوری است كه انتظار میرود به طور فزاینده ای نقش خود را بازی كند.اولویت های بالا نشان میدهد كه اساسا محیط زیست باید جزء توسعه پژوهش های فناورانه قرار گرفته و توانایی های صنعتی و دانشگاهی و سازمانهای دولتی به تدوین و اجرای سیاستها برای استفاده بهتر از این عوامل را داشته باشیم. همانطور كه گفته شد دولت ژاپن سیستم اداری خود را در سال 2000 اصلاح كرده و 22 وزارتخانه و 12 سازمان رسانده است.كه از جمله وزارت علم و صنعت، وزارت آموزش و پرورش، ورزش و فرهنگ هر كدام یک واحد و وزارتی جدید با هم ادغام شوند.شورای علوم و فناوری و یک شورای جدید با مسئولیت های اصلاح شده كه نه تنها برای علم و فناوری بلكه برای علوم انسانی نیز شكل گرفت.ژاپن نیاز به توسعه بیشتر پیش بینی روش تجزیه و تحلیل به منظور استفاده موثرتر برای ایجاد استراتژی های علم و فناوری برای مطابقت با نیازهای فردی و اجتماعی در آینده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
تغییر پارادایم رقابت در قرن 21 به سمت رقابت تعاونی:
در حال حاضر در آغاز قرن 21 لازم است كه یک نگاهی از نزدیک بر رقابت و آنچه كه از نقطه نظر فلسفی اتفلق می افتد انداخت.كلمه رقابت مشتق از كلمه لاتین معنی با هم بودن و دنبال كردن است در نتیجه معنی این كلمه یعنی دنبال كردن با هم است اما دنبال كردن چه چیز؟ پاسخ این سوال آرمان انسان است هنگامی كه مردم آرمانشان را دنبال میكنند. آنها به هم كمك و با هم تلاش میكنند.مردم در تصحیح هر یک از خطا و منفعت یكدیگر كوشش میكنند.رقابت باید دارای یک نظم و انظباط و نه صرفا نیروی محركه ای برای كلاه برداری ،تقلب، برای هدف شخصی باشد.
هیروشی اینوس ایده های جدید از رقابت جامه را در علوم انسانی و اجتماعی و علوم طبیعی را پیشنهاد كرد كه این مفهوم جدید رقابت بر اساس تفكر شرقی بوده است. او میگفت كه از این لحظه به بعد باید همیشه این ایده جدید را در ذهن خود داشته باشد.
نتیجه گیری:
در متن فوق فناوری پیش بینی شامل پیش بینی های در حال ظهور و ارزیابی ارائه دهندگان محصول، مصرف كنندگان و سهام داران را بررسی كرد.تجزیه و تحلیل فناوری در آینده نگاری، هوش فناوری ،ارزیابی تكنولوژی نقشه برداری جاده ها و فناوری ها از آن جمله اند.در نتیجه برای رسیدن به یک درك جامع از این فناوریهای در حال ظهور لازم است.چنین روشی یكپارچه برنامه ریزی استراتژیک بابد برای ادامه یک سیستم نوآوری پیچیده مور
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
د بررسی قرار گرفت.
جدول 4. تجزیه تحلیل اطلاعات ابر پدیده
الف)تغییر اطلاعات
شامل:
1.افزایش اطلاعات جدید
2.افزایش اطلاعات از طریق رسانه های ارتباط محلی
3.افزایش اطلاعات از طریق رسانه های دیگر
4.افزایش اطلاعات مبنی بر لذات جسمانی
5.افزایش اطلاعات منطقی
6.افزایش اطلاعات تبلبغاتی
7.افزایش اطلاعات سرگرمی
8.افزایش اطلاعات اداری
فرم ها:
10.افزایش اطلاعات قابل دسترس
11.افزایش اطلاعات مشابه
كیفیت:
12.افزایش اطلاعات در حال تبدیل
ب)تغییر موضوع
فعالیت های اطلاعاتی
13:تجاری سازی اطلاعات دانش
14.افزایش مشكلات اطلاعاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *