فصل اول- کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان موضوع 2
1-3 اهمیت موضوع 4
1-4 مروری بر ادبیات پژوهش 8
1-4-1 توانمند‌سازی شغلی کارکنان 8
1-4-2 عملکرد شغلی 9
1-4-3 ارتباطات 10
1-4-4 روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 11
1-4-5 روابط آنلاین 11
1-4-6 شبکه‌های ارتباطی 12
1-4-7 شبکه اجتماعی 12
1-5 ا هداف پژوهش 14
1-6 سوالات پژوهش 14
1-7 فرضیات پژوهش 15
1-8 روش پژوهش 16
1-9 مفاهیم و واژگان کلیدی 16
1-9-1 شبکه ارتباطی 16
1-9-2 شبکه روابط آفلاین 16
1-9-3 شبکه‌ روابط آنلاین 17
1-9-4 ارتباط مستقیم آفلاین 17
1-9-5 ارتباط غیر مستقیم آفلاین 18
1-9-6 ارتباط مستقیم آنلاین 18
1-9-7 ارتباط غیر مستقیم آنلاین 18
1-9-8 شبکه اجتماعی 18
1-9-9 تکامل ( رابطه مکمل) 19
1-9-10 عملکرد شغلی (متغیر وابسته) 19
1-10 قلمرو پژوهش 20
1-11 ساختار پژوهش 20
1-12 جمع بندی 22
فصل دوم – ادبیات پژوهش 23
2-1 مقدمه 23
2-2 عملکرد: مفاهیم و ابعاد 24
2-3 عملکرد شغلی 25
2-4 عوامل موثر بر عملکرد شغلی 27
2-4-1 عوامل شخصیتی 28
2-4-2 عوامل سازمانی 34
2-5 ارتباطات 39
2-5-1 روابط آفلاین 40
2-5-2 روابط آنلاین 42
2-5-3 رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین 43
2-5-4 عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع 45
6-2 شبکه اجتماعی 52
2-6-1 سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین 56
2-7 فرهنگ 65
2-7-1 فرهنگ سازمانی 66
2-7-2 فرهنگ و اثر بخشی سازمانی 67
2-8 پیشینه پژوهش 67
2-8-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور 67
2-8-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 72
2-9 جمع بندی 83
فصل سوم- روش پژوهش 85
3-1 مقدمه 85
3-2 نوع و روش پژوهش 85
3-3 روش‌شناسی پژوهش 86
3-4 شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل 88
3-4-1 توسعه مدل 88
3-5 توسعه فرضیه‌ها 89
3-6 ابزار پژوهش 98
3-7 سازمان و جامعه آماری 101
3-8 نمونه آماری 102
3-9 روش جمع آوری داده 102
3-10 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده 103
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 103
3-12 ابزار نرم‌افزاری پژوهش 103
3-13 جمع بندی 105
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری 106
4-1 مقدمه 106
4-2 تحلیل آماری 106
4-2-1 روایی ابزار پژوهش 106
4-2-2 پایایی (قابلیت اطمینان) 108
4-3 آمار توصیفی 109
4-3-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 109
4-4 آزمون همبستگی پیرسون 113
4-5 رگرسیون 115
4-6 مقایسه نتایج با مقاله مرجع 118
4-7 روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ 120
4-8 پایایی (قابلیت اطمینان) 122
4-9 آمار توصیفی 123
4-9-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 124
4-10 آزمون نرمال بودن توزیع 126
4-11 آزمون فریدمن 127
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری 130
5-1 مقدمه 130
2-5 خلاصه پژوهش 130
5-3 بررسی فرضیات پژوهش 133
5-4 بررسی سوالات پژوهش و پاسخ به آنها 136
5-5 نتایج پژوهش 137
5-6 پیشنهاد به سازمانها 139
5-7 محدودیتهای پژوهش 140
5-8 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 141
5-9 محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر 143
فهرست منابع فارسی 144
فهرست منابع انگلیسی 149
پیوست‌ها 169
فهرست جداول
جدول ‏2-1 عوامل موثر بر عملکرد شغلی 38
جدول 2-2 مکانیزم‌های دستیابی به منابع 52
جدول 2-3 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 71
جدول 2-4 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 77
جدول 2-5 تحقیقات اولیه شبکه اجتماعی و عملکرد فردی 79
جدول 3-1 جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی 100
جدول 3-2 جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی 101
جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت 107
جدول 4-2 تحلیل عاملی 107
جدول 4-3 خلاصه پردازش 108
جدول 4-4 روایی ابزار پژوهش 108
جدول 4-5 روایی مولفه‌های اصلی پژوهش 108
جدول 4-6 آمار توصیفی 109
جدول 4-7 توزیع کارکنان برحسب جنسیت 110
جدول 4-8 توزیع کارکنان برحسب مقام 110
جدول 4-9 توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری 111
جدول 4-10 توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری 112
جدول4-11 همبستگی متغیرهای پژوهش 114
جدول 4-12 خلاصه آزمون مدل 115
جدول 4-13 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش 115
جدول 4-14 خلاصه آزمون مدل 116
جدول 4-15 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش 116
جدول 4-16 مقایسه نتایج با مقاله مرجع 119
جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت 120
جدول 4-18 تحلیل عاملی 120
جدول 4-19 نتایج پردازش داده‌ها 122
جدول 4-20 روایی ابزار پژوهش 122
جدول 4-21 روایی مولفه‌های اصلی پژوهش 122
جدول 4-22 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 123
جدول 4-23 توزیع کارکنان برحسب جنسیت 124
جدول 4-24 توزیع کارکنان برحسب رشته تحصیلی 125
جدول 4-25 آزمون نرمال بودن توزیع 126
جدول 4-26 آزمون فریدمن 127
جدول 4-27 میانگین رتبه عوامل 128
جدول 4-28 رتبه بندی عوامل بر اساس اولویت 129
فهرست شکل‌ها
شکل 1-1 ساختار پژوهش 21
شکل 2-1 مجازی سازی شبکه ارتباطی محیط کاری 41
شکل 3-1 روش‌شناسی پژوهش 87
شکل 3-2 مدل مفهومی پژوهش 89
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 توزیع کارکنان بر حسب جنسیت 110
نمودار 4-2 توزیع کارکنان بر حسب مقام 111
نمودار 4-3 توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری 112
نمودار 4-4 توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری 113
نمودار 4-4 توزیع کارکنان را بر حسب جنسیت 124
نمودار 4-5 توزیع کارکنان را بر حسب رشته تحصیلی 125

فصل اول- کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
تغییرا
ت
سریع از ویژگی‌های مهم محیط کسب‌و‌کار کنونی می‌باشد. بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با محیط رقابتی که پیچیدگی، پویایی و غیر قابل‌ پیش‌بینی بودن از ویژگی‌های اصلی آن است در تعامل هستند )نیک‌سیر، 1371). تغییراتی همچون افزایش رقابت جهانی، تأثیر فناوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌و‌کاری و توسعه بخش‌های خدماتی بر دنیای کار تاثیر می‌گذارند (Frese, 2000). سازمان‌ها همچنان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل روابط کارکنان و در نتیجه افزایش عملکرد شغلی کارکنان ادامه می‌دهند ((Guartner, 2008. شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های ارتباطی هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌های یکدیگر کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌های اخیر فناوری اطلاعات و سرویس‌های وب منجر به توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شده است. از ویژگی‌های مهم شبکه‌های اجتماعی، تعامل بین کاربران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها اطلاعات شخصی خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک می‌گذارند، بلکه از وب‌سایت‌های اجتماعی به منظور جستجوی محصولات یا اشتراک‌گذاری توصیه‌ها و تجربیات با دوستان خود و سایر کاربران استفاده می‌نمایند (Tripp & Gregoire‚ 2011).
در این پژوهش، از یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی برای توضیح عملکرد شغلی استفاده می‌شود. شبکه اجتماعی عمدتا با یک دید ساختاری عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد و بحث می‌کند که ارتباطات شبکه‌ای کارمند نقش مهمی در دسترسی موثر به منابع مهم ایفا می‌کنند که به عنوان مکانیزم‌های کلیدی مشارکتی به طور مثبت بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارند. این پژوهش با تمایز میان شبکه‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. ارتباطات شبکه‌ای مانند ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم در هر دو شبکه ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین در نظر گرفته می‌شوند که به چهار نوع ارتباط متمایز منتهی می‌شود. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش و اهمیت آن از نظر پژوهش و کاربرد بیان می‌شود و ادبیات پژوهش به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش بیان شده و در نهایت مفاهیم و واژگان کلیدی تعریف شده و ساختار پژوهش بیان می‌شود.
1-2 بیان موضوع
میزان موفقیت سازمان‌ها در رسیدن به اهدافشان با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد، به همین جهت عملکرد شغلی کارکنان از اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می‌باشد. سازمان‌ها به دنبال کارکنانی هستند که بتوانند در مشاغل خویش به خوبی عمل کنند. عملکرد خوب، بهره‌وری سازمان را ارتقاء می‌بخشد و ارتقاء بهره‌وری، منجر به بهبود اقتصاد ملی جامعه می‌شود (Wright, 2004). بررسی‌های اولیه ارتباط مثبت بین سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد شغلی را نشان می‌دهند، اخیرا محققان بینش بهتر و وسیع‌تری را درمورد چگونگی و چرایی اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد شغلی سازمان‌ها به کارگرفته و دریافته‌اند که این اثر به یک موضوع بدیهی برای بهبود عملکرد شغلی تبدیل شده است. تریلیون‌ها دلار صرف خدمات ICT به عنوان منبع عظیم انگیزش برای تحقیقاتی می‌شود که به دنبال درک سیستم‌های اطلاعاتی هستند (Zhang &Venkatesh, 2013). وجود ارتباطات موثر و صحیح، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان بوده است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی موثر مدیران و کارکنان قادر نخواهند بود وظایف خود را به درستی انجام دهند و اداره سازمان دشوار خواهد بود. توسعه ارتباطات الکترونیکی و ماهواره‌ای در طرز تفکر، نحوه انجام کارها، شیوه مذاکره و به طورکلی شیوه زندگی، نسبت به گذشته تغییرات زیادی را ایجاد کرده است که این تغییرات همچنان ادامه دارند. رشد سیستم‌های اطلاعاتی با داده‌های غنی به این معنا است که مدیران دیگر در حیرت و سرگردانی نیستند بلکه آنلاین و همیشه نزدیک هستند و به اطلاعات مهمی که برای تصمیم‌های درست و به موقع نیاز دارند، دسترسی دارند. سطح فناوری درکل و فناوری اطلاعات به طور خاص در حال رشد می‌باشد که باعث شده وضعیت زندگی مردم در سراسر جهان به طور قابل‌توجهی تغییر یابد (Laudon & Laudon, 2012). با فراتر رفتن الگوهای ارتباطی از مرزهای ملی و انتشار پرشتاب اینترنت، ماهواره و فناوری‌های دیجیتالی، ارتباط همزمان میان بخش‌های وسیع‌تری از جهان امکان‌پذیر شده است. نقش عمده رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی باعث شده که اهمیت رسانه‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و شبکه‌های اجتماعی به جایگاهی بی بدیل دست یابند. در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شده و از شهرت فراوانی برخوردار است (Pempek et.al, 2009). شبکه‌های اجتماعی مجازی، مکان‌هایی هستند که در آن‌ها افراد فرصت می‌یابند خود را معرفی نموده، ویژگی‌های شخصیتی خود را بروز داده و با سایرین ارتباط برقرار کرده و روابط خود را حفظ نمایند (2000 Ellison,). این شبکه‌ها به طور بالقوه، چه در سطح روابط بین فردی و چه در سطح روابط اجتماعی، توانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینه زندگی اجتماعی هر فرد را دارند (Ellison et.al, 2009). همانطور که سازما
ن‌ها در انجام وظایف خود بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته می‌شوند، باید به طور موثر در فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نفوذ کرده و از مزایای آن مانند ارتقاء عملکرد شغلی استفاده کنند. سازمان‌ها باید نقش شبکه‌های اجتماعی در به حداکثر رساندن مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نظر بگیرند. زمانی که کارکنان شبکه‌های آفلاین خود را کاهش می‌دهند، ممکن است شبکه‌های آنلاین خود را گسترش دهند، به این دلیل که آنها قادر به حل همه مشکلات خود از طریق ارتباطات رو در رو نیستند. بنابراین، به منظور درک صحیح مزایای فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی، کارکنان نیازمند توسعه هر دو شبکه آنلاین و آفلاین می‌باشند. یکی از