ی ، که زحمت داوری این پایان نامه را برعهده گرفتند کمال تشکر را داشته باشم.

تقدیم به :
زنده یاد مادر م؛ او که تنها دلیل حرکت در روزهای سراسر ناامیدیم بود
و
پدرم ؛ به پاس محبتها و گذشتهای بی پایان اش

«خداوندا ، این توفیق نیز جز در سایه مرحمت تو میسر نبود، امید که مرا در ادامه این مسیر نیز از لطف خود محروم نسازی.»

فهرست مطالب

صفحه عنوان
چکیده فارسی ……………………………………………. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله ………………………………………………… 4
1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………… 6
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ………………….. 7
1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………. 8
1-6 روش تحقیق ………………………………………………. 8
1-7 قلمرو تحقیق ………………………………………………. 8
1-8 جامعه و حجم نمونه ……………………………………….. 9
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ……………. 9
1-10 واژه های کلیدی تحقیق …………………………………… 9
1- 11 چارچوب کلی تحقیق ……………………………………… 11

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه …………………………………………………….. 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری ……………………………. 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری ……………………………. 15
هدف از افشا
مخاطبین افشا
محتوای افشا
میزان افشا
روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ……………………….. 25
پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
تئوری لِو
دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
دستاوردهای کمیته جنکینز
جایگاه افشا در بازار سرمایه ………………………………. 28
هزینه های افشا …………………………………………… 30
مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ……………………… 32
انگیزه های افشای اختیاری ……………………………….. 34
فرضیه معاملات بازار سرمایه
فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
فرضیه سهام جایزه
فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
فرضیه هزینه خصوصی
ساختار مالکیت …………………………………………….. 38
تعریف ساختار مالکیت
ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
ساختار مالکیت و افشای اختیاری
سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری …………………… 43
مروری بر مطالعات پیشین …………………………………. 44
مطالعات خارج از ایران
مطالعات داخل ایران
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 مقدمه …………………………………………………….. 51
3-2 روش تحقیق ……………………………………………….. 51
3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن …………………………… 51
3-4 جامعه آماری تحقیق ………………………………………. 53
3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………… 54
3-6 روش جمع آوری داده ها…………………………………… 55
3-7 قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………… 56
3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ……………….. 56
متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای کنترلی تحقیق
مدل تحقیق ……………………………………………….. 58
نحوه آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………. 59
مدل رگرسیون
آزمون خودهمبستگی جملات خطا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل
تحلیل توصیفی داده ها
3-11 خلاصه فصل …………………………………………….. 67
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه ………………………………………………….
69
4-2 آماررسیر توصیفی متغیرهای تحقیق …………………….. 69
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ……… 74
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ……………….. 75
4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق ………………….. 77
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………….. 77
برآورد مدل
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
سایر یافته های تحقیق
خلاصه تحقیق …………………………………………. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………….. 85
5-2 خلاصه و نتیجه گیری …………………………………. 85
نتایج حاصل از فرضیه اول
نتایج حاصل از فرضیه دوم
نتایج سایر یافته های تحقیق
بررسی تطبیقی یافته های تحقیق ………………………. 89
پیشنهادهای تحقیق …………………………………….. 90
پیشنهادهایی مبنی بر نتایج تحقیق
سایر پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیوستها و ضمائم
چک لیست افشای اختیاری …………………………………… 93
– خروجی های نرم افزار آماری ……………………………….. 95
115 فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………..
چکیده انگلیسی ……………………………………………………….. 121

فهرست جدول ها
صفحه عنوان
3-1 جدول روند غربالگری جامعه آماری ……………………………………………………………….. 54
3-2 جدول پارامترهای محاسبه تعداد و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………… 55
3-3 جدول جدول تحلیل واریانس ………………………………………………………………………. 61
4-1 جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………… 71
4-2 جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق ………………………………………………….. 74
4-3 جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی ……………………….. 75
4-4 جدول ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق ……………………………………….. 76
4-5 جدول جدول نتایج آزمون چاو برای مدل تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *