وزارت علوم و تحقیقات و فناور

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکر وقدردانی……………………………………………………………………………………………………………………………..د
تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق……………………………………………………………………………….13
1-7- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق…………………………………………………………………………15

2-فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….18
2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-2-.تعریف روش تدریس…………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس………………………………………………………………………………….24
2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس……………………………………………………………………………………24
2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی…………………………………………………………………….24
2-1-6-تعریف بدیعه پردازی……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….32

2-1-8-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………32
2-1-9-مزایای روش بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….33
2-1-10-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی………………………………………………………………………………..34
2-1-11-شرح وبسط قیاس……………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-کاربردقیاس در علوم تجربی………………………………………………………………………………………….35
2-1-13-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی……………………………………………………………………….36
2-1-14-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….38
2-1-15-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….42
2-1-16-روش های تدریس سنتی ومتداول…………………………………………………………………………………..44
2-1-17-ماهیت یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….48
2-1-18-تعاریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-19-انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………….50
2-1-20-عوامل موثر بریادگیری………………………………………………………………………………………………….51
2-1-21-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………..52
2-1-22-پیشینه نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………..53
2-1-23-یادداری………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-1-24-انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………57
2-1-25-نقش انگیزش در یادگیری……………………………………………………………………………………………….60
2-2-مبانی تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………65
2-2-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….72
3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………72
3-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….72
3-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..72

3-5-ابزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………72
3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..73
3-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..75
3-8-روایی ابزار اندازه گیری……………………..
..
……………………………………………………………………………….77
3-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده………………………………………………………………………………..78
3-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها………………………………………………………………………………………………83
4-3-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری……………………………………………………………………………………..85
4-4-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………….85
4-5-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
5-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….86
5-3-بحث وتفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………….87
5-4-پیشنهادات
5-1-4-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..94
5-5-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست منابع:
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………98.
ب-منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل یکم

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :

با ورود به هزاره سوم میلادی ،دانش تجربی نو و پیشرفت های فن آوری این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می گردد(احقر1383).از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای داشته است بنابراین؛انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن ،نه تنها