سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
تشکر وامتنان خالصانه خود را از زحمات استاد ازجمندمسرکار خانم موسوی به عنوان استاد محترم راهنما که با هدایت و حمایت های خود اینجانب را در کلیه مراحل پژوهش یاری نمودند ابراز می نمایم و سلامتی روز افزون ایشان را آرزومندم.
مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر کاظم نژاد لیلی استاد محترم آمار که با ارائه پیشنهادات ارزنده و سازنده خود درتنظیم فصول آماری یاریگرم بوده اند ابراز می دارم.
از استاد محترم مشاوره جناب آقای مقدم نیا ریاست محترم دانشکده که در طول این مدت با کمک های ارزنده و دلسوزانه و نظرات سازنده خود مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم.
از سرکار خانم دکتر قنبری و جناب آقای مقصودی اساتید محترم ناظر که با نهایت دقت و با رهنمودهای ارزنده خود مرادر بهتر شدن این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از جناب آقای دکتر اشرف که همواره از نظرات سازنده ایشان در طول انجام این پژوهش بهره بردم صمیمانه تشکر می کنم.
مراتب تشکر خود را از جناب آقای دکتر فرمانبر معاونت محترم پژوهشی ، سرکار خانم میرحق جو معاونت محترم دانشکده و سرکار خانم پاریاد مسئول محترم کارشناسی ارشد ، به پاس زحمات و رهنمودهایشان ابراز می دارم.
مراتب تشکر خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان که با تصویب پایان نامه به عنوان طرح تحقیقاتی در تأمین هزینه های پژوهش یاری رسان بوده اند اعلام می دارم.
همچنین از همکاری صمیمانه پرسنل محترم شاغل در بخش های آی سی یو بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان قدر دانی می نمایم.
در ادامه سپاس و تشکر خود را از پرسنل محترم کتابخانه ، آ موزش و سمعی -بصری ابراز می دارم.
در نهایت مراتب امتنان خود را از کلیه کسانی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت داشته اند اعلام می دارم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات

1- 1 مقدمه (بیان مسئله)………………………………………………………………………………………………………………….2
1- 2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)………………………………………………………………………………10
1- 3 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-4 تعاریف علمی واژه ها………………………………………………………………………………………………………..13و12
1-5 تعاریف عملی واژه ها……………………………………………………………………………………………………….13و12
1-6 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..13
1-7پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
2-1 چهارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….16
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………61
3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………….61
3-5 تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6 محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………62
3-7 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 اعتبار واعتماد علمی ابزار……………………………………………………………………………………………………64
3-9 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..66
3-10 روش های تجزیه وتحلیل آماری داده ها…………………………………………………………………………….66
3-11 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………68

فصل چهارم:نتایج پژوهش:
4-1 یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….70
4-2جداول و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………….71

فصل پنجم: بحث وبررسی یافته ها
5-1 تجزیه وتحلیل یافته ها………………………………………………………………………………………………………….106
5-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………..127
5-3 کاربرد یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………….131
5-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی……………………..
..
……………………………………………………………132
5-6فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….133

پیوست ها
فهرست جداول فصل چهار
جدول 4-1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس………………………………………………………….71
جدول 4-2 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………71
جدول 4-3 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………….72
جدول 4-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت استخدامی……………………………………..72
جدول 4-5 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوبت کاری………………………………………………..73
جدول 4-6 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع نوبت کاری…………………………………………73
جدول 4-7 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب بخش ویژه وبیمارستان……………………………..74
جدول 4-8 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع بخش ویژه ………………………………………..74
جدول 4-9 : شاخص های پراکندگی مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش ………………………75
جدول 4-10 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه محیطی از
دیدگاه نمونه های مورد پژوهش…………………………………………………………………………..76
جدول 4- 11 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه سازماندهی
از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش………………………………………………………………………….77
جدول 4- 12 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه تکنولوژی و
تجهیزات از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………78

جدول 4- 13 : توزیع موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک سوالات مطروحه درحیطه وظایف از دیدگاه
نمونه های مورد پژوهش………………………………………………………………………………………79
جدول 4-14: توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به همکاری کمک بهیار(در صورت داشتن
کمک بهیار) به تفکیک سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش……………..80
جدول 4 – 15 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاری سایر پرستاران
(درصورت نیاز)به تفکیک سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش………….81
جدول 4 – 16 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به کمک و همکاری منشی بخش
(درصورت نیاز) به تفکیک سوالات مطروحه ازدید گاه نمونه های مورد پژوهش …………..82
جدول 4- 17 : توزیع موانع عملکردی همراه تجربه شده مربوط به فضای بخش و تخت/اتاق بیمار به تفکیک
سوالات مطروحه از دید گاه نمونه های مورد پژوهش……………………………………………………………..83
جدول 4 – 18: مقایسه نمرات موانع عملکردی تجربه شده به تفکیک چهار حیطه اصلی (محیطی،
تکنولوژی و تجهیزات سازماندهی و وظایف) از دیدگاه نمونه های مورد پژوهش……..84
جدول 4 -19 : مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات تجربه شده درحیطه های موانع عملکردی همراه
(کمک و همکاری کمک بهیار، کمک سایر پرستاران،کمک منشی بخش و فضای بخش
وتخت/اتاق بیمار) توسط نمونه های مورد پژوهش از دیدگاه آنان ……………………………87