دانلود پایان نامه درمورد نگهداشت وجه نقد، حاکمیت شرکتی، تحقیق و توسعه

پایان نامه ها

2-2۱ نقششرکتهایدولتیدرحاکمیتشرکتی 62
2-22 پیشینهتحقیق 66
2-22-۱پیشینهخارجی 66
2-22-2پیشینهداخلی 70
فصلسومروش‌شناسی تحقیق
3-۱ مقدمه 73
3-2 روشونوعتحقیق 73
3-3 جامعهونمونهآماری ۷4
3-4 جمع‌آوریاطلاعاتوتجزیهوتحلیلداده‌ها ۷6
3-5 فرضیههایتحقیق ۷6
3-6 مبانی نظری و طراحی مدل تحقیق ۷7
3-7 متغیرهایتحقیق ۷9
3-7-1متغیرمستقل ۷9
3-7-2متغیرهایوابستهتحقیق 80
3-7-3 متغیرهایکنترلی …………………………………………………………………………….80
3-8 روشآزمونفرضیهها 81
3-8-1همبستگی……………. 83
3-8-2رگرسیون ……………………………………………………………………………………85
3-8-3رگرسیونچندمتغیره 86
3-9 مفروضاترگرسیونخطی 86
3-9-1نرمالبودن 87
3-9-2خودهمبستگی 88
3-9-3ناهمسانیواریانس 89
3-9-4 همخطی …………. 89
3-10 ماناییوایستایی 90
فصلچهارمتجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه ۹۱
4-2 آمارهتوصیفیدادههایتحقیق ۹۱
4-3 نتایجآزمونهایاولیهوتخمینها ۹۴
4-3-1فرضیهیاول ۹۴
4-3-2فرضیهیدوم ۹۸
4-4 آزمونمانایی ۱۰۲

فصلپنجمنتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ۱۰۵
5-2 نتیجهازمونفرضیات ۱۰۵
5-3 پیشنهاداتبراساسنتایجتحقیق ۱۰۶
5-4 پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی ۱۰۷
5-5 محدودیتهایتحقیق ۱۰۸
منابع……….… ۱۰۹
پیوست………. ۱۱۵

فهرست جداول
جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل ………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ آماره توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………98
جدول ۴-۳ خروجی آزمون چاو فرضیه ی اول ……………………………………………. 100
جدول ۴-۴ خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی اول ………………………………………… 101
جدول ۴-۵ تخمین مدل اول ………………………………………………………..…102
جدول ۴-6 خروجی آزمون چاو فرضیه ی دوم …………………………………………… 104
جدول۴-7 خروجی آزمون هاسمن فرضیه ی دوم …………………………………………. 105
جدول ۴-8 اولین تخمین مدل دوم ………………………………………………………106
جدول ۴-9 آزمون مانایی……………………………………………………………… 108

چکیده
برخیازتحقیقاتیخارجیصورتگرفته،بیانگرآناستکهافزایشکیفیتحاکمیتشرکتی،باعثکاهشسطحنگهداشتوجهنقدشرکتهامیگردد. با توجه به اهمیت وجه نقد در شرکت ها و نقش هیئت مدیره و اعمال نفوذ آن ها در مدیریت اجرایی که سبب تاثیرگذاری برای تصمیم گیری جهت نگهداری میزانی مشخصی از وجه نقد میگردد ،این نیاز حس میشود که به بررسی این اثر گذاری پرداخته شود بنابراین ما در این تحقیق به بررسی ارتباط پنج سازوکار کنترل کننده شرکت ها(دوره تصدی مدیر عامل،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره،دوگانگی پست مدیریت عاملی، میزان مالکیت مدیریت و میزان مالکیت دولت ) بر میزان نگهداشت وجه نقد در فاصله زمانی پنج ساله در طول سالهای 1388-1392 پرداخته ایم.
دراین تحقیق اطلاعات مالی 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از نرم افزار ره آورد نوینو تدبیر پرداز جمع آوری شده است. داده ها وارد نرم افزار Ecxel میگردد تا دسته بندی شده و به صورت داده های تابلویی وارد نرم افزار Eviews شده و فرضیات با استفاده از مدل رگرسیونی مورد تحلیل قرار می گیرند.نتایج این تحقیق وجود رابطه بین تمام مولفه های بکار گرفته شده بعنوان کنترل عملکرد شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد را به اثبات میرساند این درحالی است که فقط میزان مالکیت دولت و نسبت اعضای غیر موظف بر نسبت جاری تاثیر گذارند.همچنین دوره تصدی مدیر عامل رابطه ای منفی با میزان نگهداشت وجه نقد دارد.
واژگان کلیدی : حاکمیت شرکتی ،اعضای غیر موظف ،دوگانگی مدیریت ،نسبت نقدینگی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
چگونگیبهکارگرفتنوجوهداخلی،تصمیمیمهمدرتضادبینسهامدارانومدیراناست. دردورانرشداقتصادیشرکت،همانطورکهذخایروجهنقدافزایشمییابد،مدیرانتصمیممیگیرندکهآیاوجهنقدبینسهامدارانتوزیعشود،صرفمخارجداخلیشود،برایتحصیلخارجیبهکارگرفتهشودویاهمچناننگهداریشود؟اینکهمدیرانمنفعتطلبچگونهبینمصرفیانگهداشتذخایروجهنقدیکیراانتخابمیکنند،موضوعیمبهماست. مدیرانبایدمنافعشخصیمخارججاریراباانعطافپذیریکهبانگهداشتذخایروجهنقدبهدستمیآید،مقایسهکنند. بعلاوه،مدیرانمنفعتطلببایداحتمالفزونیمنافعبرمخارجناشیازنگهداشتوجهنقدزیادرااندازهگیریکنند.

بیان مسئله:
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایه اند ،سرمایه عبارتست از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد ،مهمترین این منابع وجه نقد است که می تواند از کلیه فعالیت های شرکت چه عملیاتی و چه غیر عملیاتی حاصل شود ،چگونگی بکار گرفتن وجوه داخلی تصمیمی مهم در تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است ،در دوران رشد اقتصادی شرکت ،همانطور که وجه نقد افزایش می یابد مدیران تصمیم میگیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود ،صرف مخارج داخلی شود ،برای تحصیل خارجی بکار رود و یا همچنان نگهداری شود ؟
اینکه مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب میکنند همواره موضوعی مبهم بوده .مدیران محافظه کار با حفظ نقدینگی و افزایش آن توان بازپرداخت بدهی های شر
ک
ت را افزایش و ریسک را کاهش میدهند اما به دلیل معطل ماندن سرمایه شرکت بازدهی سرمایه گذاری را کاهش میدهند ،مدیران جسور نیز باصرف وجه نقد شرکت در امور مختلف از قبیل سرمایه گذاری سبب افزایش بازدهی شرکت می شوند اما ریسک شرکت را بدلیل امکان عدم پاسخگویی به تعهدات افزایش می دهند .
(گانسان 2007) مدیریتسرمایهدرگردشناکارامدنشانازضعفسازوکارهای کنترلشرکتیاستکهتاثیرمنفیبرثروتسهامداراندارد .
براساستئورینمایندگی،بهدلیلواگراییمنافعمدیرانوسهامدارانمعمولاانتظارمیرودکهمدیران،فعالیتهاییراانجامدهندکهبرایسهامدارانپرهزینهباشد . همچنینقراردادهایبینمدیرانوشرکت هانمیتواندمانعازایندستهفعالیتهایفرصتطلبانهمدیرانشوند،لذااگرسهامداراندارایقدرتکنترلنباشند،بهناچاربایدساختاریرابراینظارتبراینامرایجادکنند . ایجادسازوکار کنترلشرکت هامیتواندبهحلاینمشکلکمککند . بنابراین برای سهامداران همواره کنترل عملکرد مدیران با اهمیت بوده است. بنابراین وجود یک سازوکار کنترلی که تضمین کننده منافع سهامداران ،خریداران و بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیم گیری های آتخاد شده توسط مدیران است شدیدا احساس میشود.
از جمله سازو کارهای کنترل عملکرد شرکتها که به سازوکارهای راهبری شرکتی نیز معروف میباشند عبارتند از:
1)وجود سهامداران داخلی شرکت (مالکیت مدیران)
2)وجود سهامداران عمده خارجی
3)وجود سهامداران نهادی
4)وجود سهامداران دولتی
5)وجود کمیته حسابرسی در شرکت
6)استفاده شرکتها از اعضای هیئت مدیره در امور اجرایی
7)استفاده شرکتها از بدهی ها
(رابرتز 2003)هدف بسیاری از سازو کارهی کنترلی در شرکت ها دستیابی به شرکت های مسئولیت پذیر ، پاسخگو ،مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل صحیحشرکت هاست . (رسائی و همکاران 1389)معتقدند که افزایش درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره احتمال اعمال نظارت کارامد بر شرکت هارا کاهش داده و وجه نقد اضافی شرکت را افزایش میدهد.
در نتیجه انتظار میرود که سازو کارهای کنترلی نقشی تاثیر گذار بر مدیران اجرایی شرکت ها جهت تصمیم گیری برای میزان نگهداشت وجه نقد داشته باشد ، بنابراین این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوال است که :
ایا بین سازوکارهای کنترلی و میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت رابطه ای وجود دارد؟؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به اهمیت شفافیت مالی در دنیای امروز و در میان بحران اقتصادی گسترش بحث کنترل شرکت ها و ترویج ان بسیار پر اهمیت است و همچنین با توجه به محدودیت منابع در دنیای مالی امروز کنترل نقدینگی تاثیر بسیار ارزشمندی بر ارزش شرکتها دارد بنابراین هدف ما در این تحقیق مشخص کردن راه کارهای کنترل تصمیم مدیران در مورد میزان مصرف وجه نقد است.
برخی مولفه های این تحقیق مانند طول دوره تصدی مدیریت که باعث ایجاد یک خط فکری ثابت در شرکتها میشود و یا حتی حضور مدیران دولتی در شرکتها و همچنین ایفای نقش اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیران اجرایی همگی برای اولین بار است که در ایران نقش آن ها در موجودی نقدی شرکت ها به صورت خاص بررسی میگردد.

اهداف تحقیق :
اهدف کاربردی :
سرمایه گذاران : نتایج این تحقیق نقش بسیار مهمی را برای تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا می کند ،آن ها میتوانند با توجه به ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران در مورد انتخاب میزان وجه نقد شرکت پی ببرند و با آگاهی بیشتری درمورد عملکرد شرکت دراینده هدف سرمایه گذاری خود را دقیق تر مورد بررسی قرار دهند و یا حتی با هدف گذاری هایی، تصمیماتی جهت جذب سهامداران با قدرت کنترل و نفوذ بر مدیریت شرکت را داشته باشند .
سیاست گذاران : با توجه به اهمیت وجه نقد در شرکت ها و نقش هیئت مدیره و اعمال نفوذ آن ها در مدیریت اجرایی که سبب تاثیرگذاری برای تصمیم گیری جهت نگهداری میزانی مشخصی از وجه نقد میگردد ،این نیاز حس میشود که با بررسی هایی در این نقش میزان تاثیر گذاری آن ها در مسائل مختلف بررسی گردد تا با توسعه این مبحث بتوانیم پیش بینی کنیم که ساختار هیئت مدیره و میزان مداخله آن ها در امور اجرایی یک شرکت چگونه بر نگهداری وجه نقد تاثیر گذار است .
هدف علمی:
براورد و بررسی متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها و همچنین بررسی مدل بکار گرفته شده در تحقیق برای سنجش ارتباط بین سازوکار کنترل شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد از هدف های علمی و آماری تحقیق محسوب می شود.

مبانی نظری تحقیق:
فعالیت مدیران توسط برخی عوامل ،هدایت یا بعضا محدود می شود .این عوامل برای حاکمیت شرکتی مناسب تر ،مطرح و مستقر شود شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را برای را در انجام وظایف ،رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند .این عوامل مواردی از قبیل سازوکارهای کنترل درونی (نظیر هیئات مدیره) و سازوکار بیرونی (نظیر بازار )می باشند. به طور کلی شرکت هایی با حاکمیت ضعیف که از لحاظ مالی تحت فشار نیستند تمایل دارند سرمایه گذاری بیشتری نمایند و ذخایر وجه نقد انباشته شده را سریع تر مصرف کنند . مدیرانی که تحت کنترل ضعیفی قرار دارند به طور قطع ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری داخلی از طریق مخارج سرمایه ای و تحقیق و توسعه ،وجوه را برای تحصیل و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها مصرف کنند ،برای سرمایه گذاران این سوال مطرح است که آیا تصمیمات سرمایه گذاری و سطوح وجه نقد نگهد
اری شده برای شرکت ها بر حسب نوع سازوکار کنترلی درونی چگونه است؟ شواهد نشان می دهد در کشور هایی با حاکمیت ضعیف ،مدیران می توانند با مصونیتی نسبی وجه نقد را انباشته و سود نقدی کمتری تقسیم کنند .همچنین میانگین نگهداشت وجه نقد برای کشورهایی با حاکمیت قوی که بازار سرمایه آن ها توسعه یافته تر است کمتر می باشد ،این نشان می دهد که سهامداران می خواهند وجه نقد در اختیار مدیران را محدود کنند . (دیتمار و همکاران ،2003)
نیزتأثیرحمایتازحقوقسهامداراندرسطحکشوربرنگهداشتوجهنقدراآزمودهونشانمیدهندکهدرکشورهاییباحمایتپایینازسرمایهگذار،وجهنقدبرایسهامدارانخردارزشکمیدارد . ایننتیجهبااینفرضهماهنگاستکهحمایتضعیفازحقوقسهامداراناینامررابرایمدیرانوسهامداراندارایکنترلتسهیلمیکندکهمنابعشرکترادرجهتمنافعخودهدایتکنند.(پینکویتز و همکاران ،2004)
بررسیکردندکهچگونهحمایتازحقوقسهامدارانبرنگهداشتوجه نقدتأثیرمیگذارد. آن هادریافتندکهدرسطحبینالمللی،کشورهاییباحقوقضعیفترسهامدارانوجهنقدبیشترینگهداریمیکنند. به علاوه،آن هانتیجهگرفتندکهداراییهاینقدیباارزششرکترابطهیامنفیدارد.(کالچو و لینز ،2007)
بنابراین با طراحی مدلی رگرسیونی سعی شده به بررسی رابطه سازوکار کنترل درونی شرکت ها با میزان نگهداشت وجه نقد پرداخته شود.
روش شناسی تحقیق:
این تحقیقیک تحقیق