پایان نامه رایگان درباره وفاداری مشتریان، تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری

عمومی

ت.( بارات و همکارانش۲۰۰۲۳۳:)
از انجا که اعتماد تاثیر به سزایی در وفاداری مشتریان دارد و وفاداری را می توان عاملی مهم در خرید و تکرار خرید دانست امروزه اعتماد در تجارت الکترونیک از جایگاه بالایی برخوردار است. (آکر ،۱۹۹۱۶۳:)
اعتماد اتکای یک شخص ،گروه یاشرکتی به شخص،گروه یا شرکتی دیگر است که به صورت داوطلبانه،از