اییک هندوانه در خارج از کشور ۲۲
فصل سوم: مواد و روشها
۳-۱- زمان و مکان تحقیق ۳۴
۳-۲- جمع آوری نمونهها و داده ۳۴
۳-۳- آزمون الایزا ۳۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۳-۱- آزمون الیزای غیر مستقیم ۳۵
۳-۴- آزمون