پایان نامه با کلید واژگان آزمودنیهای افسرده، خودارزیابی

عمومی

نقش بازخوردهای مثبت و منفی در خودارزیابی آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده
مقدمه
در تاریخ معاصر علوم، معانی مفاهیمی مانند “مکتب”، “نظریه” و یا “تئوری” تا حد زیادی مترادف به کار رفته است. منظور از این مفاهیم غالبا ارائه بینش و روش