منابع مقاله با موضوع قولنامه

عمومی

دن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد
فصل اول:کلیات
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه
ساختمان و سازههای انسانی و همچنین داشتن سر پناهی مطمئن با درنظر گرفتن نیازهای روز جامعه همیشه یکی از دغدغههای انسانها بوده و هست و از انسانهای نخستین گرفته تاکنون راههای متعددی برای این مهم بهکار گرفته شده است. هم