باسمه تعالی
۴-۷-۱-اثر شتاب قائم بر روی سیال تراکم ناپذیر ۹۱
۴-۷-۲-اثر شتاب افقی بر روی سیال تراکم ناپذیر ۹۷
۴-۸-بررسی اثر جذب کف در حالت شتاب افقی ۱۰۳
۴-۸-۱-حل و بحث رابطه بازگشتی ۱۰۵
۴-۸-۱-۱- ارائه پاسخی برای بر اساس روش پیشنهادی پاولچر ۱۱۰
۴-۹- اثر موج سطحی در حالت شتاب افقی ۱۱۶
۴-۱۰-بررسی شرط انتشار ۱۱۸
۴-۱۰-۱-شرط