سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی عباس سنجری
تاریخ و امضا واثر انگشت

سپاسگزاری:

ستایش بی حد،خدا را زیبد که هستی او،اول است ، بی آنکه پیش از او اول و ابتدایی باشد و آخر است بی آنکه پس از او آخر و انتهایی باشد ، آن ذاتی که ناتوان است از دیدنش ، دیده ی بینندگان و عاجز است از وصفش ، تصورات توصیف کنندگاه، خلقت را به قدرت خود به شگفت گونه یی آغاز کرده، بی الگویی از پیش و به مشیت خود در خلق آنها نو آفرینی نمود.
ای خدایی که یاد تو یاد آورانت را بزرگی دهد و ای آنکه سپاس تو سپاسگذارانت را رستگار کند و ای آنکه فرمانبرداری تو فرمانبردارانت را رهایی بخشد ، بر محمد و خاندانش درود فرصت و با یاد خود ، دلهای ما را از هر یاد دیگری باز دار و با سپاس خود زبانهای ما را از هر سپاس دیگر و با فرمانبرداری خود، اعضای مار را از فرمانبداری دیگران باز دار.
بر خود وظیفه میدانم از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد حسن زاده،جناب آقای دکتر حبیب ابراهیم پور وتمامی اساتید ارجمندم ودوستان بزرگوارم که در این پژوهش مرا راهنمایی نموده اند کمال سپاسگزاری را داشته باشم .

تقدیم به :

پدر بزرگوار و مادر مهربانم که وجودشان همیشه چراغ راه زندگیم بوده و هست و تقدیم به همسر عزیز و مهربانم که یار من در زندگی و مشوقم در ادامه تحصیل بوده ا ند و تقدیم به فرزندان عزیزم و همه ی معلمین دلسوز و اساتید ارجمندم که از کودکی تا کنون در جهت تحصیل علم و دانش مرا راهنما بوده ا ند.

 
 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق) 3
1-3- اهداف پژوهش 4
1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) 4
1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش 4
1-4-2- فرضیات پژوهش 5
1-5- قلمرو تحقیق 5
1-5-1- قلمرو موضوعی 5
1-5-2- قلمرو مکانی 5
1-5-3- قلمرو زمانی 6
1-6- محدودیتهای تحقیق 6
1-7- روش تحقیق 6
1-8- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 7
فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 8
2-2- بورس اوراق بهادار 9
2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار 9
2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران 11
2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران 12
2-2-4- معیارهای تشخیص میزان و نحوه فعالیت یک بورس 12
2-2-5- مزایای سرمایهگذاری در بورس 13
2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکتها 14
2-2-7- مؤلفه های اصلی بورس اوراق بهادار 14
2-2-8- روش های ورود به بورس اوراق بهادار 16
2-2-9- روش های تحلیل اوراق بهادار 16
2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار 18
2-3- سهام عادی 25
2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی 25
2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی 25
2-3-1-1-1- حق مالکیت 25
2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی 26
2-3-1-1-3- حق رأی 26
2-3-1-1-4- ارزش دفتری 27
2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام 27
2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی 28
2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار 29
2-3-2-1- انتخاب سهام 29
2-3-2-1-1- انواع تجزیه و تحلیل بنیادی 30
2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی 35
2-3-2-2-1- براساس سود 35
2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی 36
2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایهگذاران 38
2-4-1- مفهوم سرمایهگذاری 38
2-4-2- راهبردهای سرمایهگذاری 38
2-4-3- مدلهای تصمیمگیری سرمایهگذاران 39
2-4-3-1- مدل تصمیمگیری اقتصادی عقلائی 39
2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری 39
2-4-3-3- مدل نوین مالی 39
2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز 40
2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایهگذاران 42
2-4-4-1- عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی 42
2-4-4-2- نظریات جمعیتی و مدلهای آموزشی 42
2-4-4-3- نظریه بازیهای هماهنگ 42
2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری سهام 42
2-4-5-1- ویژگیهای سرمایه گذاران 49
2-4-5-2- ویژگیهای بازار سرمایه 51
2-4-5-6- بررسی صورت‌های مالی اساسی 60
2-4-5-7- بررسی نسبت‌های مالی 61
2-5- پیشینه تحقیق 66
2-5-1- پژوهشهای انجام شده در ایران 66
2-5-2- پژوهشهای انجام شده در جهان 72
2-6- مدل مفهومی تحقیق 75
2-7- جمعبندی 76
فصل سوّم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه 77
3-2- روش تحقیق 78
3-3- فرآیند تحقیق 78
3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران در خرید سهام عادی 78
3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش 78
3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق 80
3-3-3- تحلیل داده‌های تحقیق 80

این را هم حتما بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهتوسعه منابع انسانی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4- جامعه آماری 81
3-5- نمونه آماری 82
3-6- روش گردآوری داده ها 82
3-7- روایی پرسشنامه 82
3-7-1-تحلیل عاملی 83
3-8- پایایی پرسشنامه 85
3-9- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها 85
3-9-1- تکنیک تاپسیس 86
3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 88
3-9-2-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 88
3-10- فرضیّات نهایی پژوهش 89
3-11- جمعبندی 89
فصل چهارم: نتایج
مقدمه 90
4-1- بخش اوّل: نمونهگیری و آمار توصیفی 91
4-1-1- نمونهگیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران 91
4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری 91
4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق 96
4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش 96
4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش 97
4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها 100
4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها 100
4-4- بخش چهارم: اولویتبندی ابعاد و شاخصها 106
4-5- نتیجهگیری 109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
– مقدمه 110
5-1- تشریح تحلیلهای آماری و نتایج تحقیق 110
5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش 113
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 114
پیوست 116
منابع و مأخذ 122
چکیده انگلیسی 130
فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار 15
جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران 58
جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار 59
جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها 66
جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی 57
جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی 79
جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری 92
جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری 93
جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94
جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری 95
جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 96
جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه 97
جدول4-7- واریانس هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 98
جدول4-8- بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 99
جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 101
جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 101
جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1 102
جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2 103
جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3 103
جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4 104
جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر
برتصمیم گیری سهامداران 105
جدول4-17- اولویت بندی اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران 106
جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران 108

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل2-1- چرخه صنعت 32
شکل2-2- تابع ارزش 40
شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام 69
شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری 70
شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش 70
شکل2-6- رابطه بین تصویر وعملکرد 74
شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام 75
شکل3-1- فرآیند تحقیق 81
شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری 92
شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری 93

شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94
شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری 95
شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران 108
شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان 108
شکل 4-7- وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران 109

چکیده:
اصولا سرمایهگذاران باید بررسیهای وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند. زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل میکنند و در صورت عدم توجه به مواردی خاص، نتایج مطلوبی از آن سرمایهگذاری دریافت نخواهند کرد. از همین رو این تحقیق بر آن است تا درجه اهمیّت عوامل مذکور از قبیل عوامل مالی درسطح شرکت، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی و عوامل روانی بازار را مشخص کند تا از یک سو به سرمایهگذاران نوپا کمک نماید تا بر اساس شاخصهایی که سرمایهگذاران باتجربه از آن استفاده میکنند، تصمیم بگیرند و از سوی دیگر در مقابل عوامل روانی بازار همچون شایعات بازار که منجر به نوسانات کوتاه مدت میشود، عکسالعمل مناسبی نشان دهند. در این مطالعه دو گروه افراد مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش اول پس از نمونهگیری از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه کرده بودند، تعداد 262 پرسشنامه کامل مبنای تحلیل قرار گرفت و پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه 37 سوالی تحقیق، اثرگذاری معنادار کلیه ابعاد بر تصمیمگیری خرید سهامداران به اثبات رسید و از سوی دیگر، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اهمیّت این ابعاد اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج تکنیک تاپسیس حاکی از این امر بود که به عقیده سهامداران شاخصهایی همانند (اطمینان به داده های منتشر شده مالی شرکتها)، (اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته)، (پیگیری گزارشهای فصلی و داده های منتشر شده از سوی شرکتها)، (اخبار منتشرشده از مجامع شرکتها) و (پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر آن بر بازار سهام) از بیشترین اهمیت در شکلدهی تصمیمگیری آنان برخوردار است اما شاخصهایی همانند (توصیه دوستان و آشنایان)، (تأثیر تحولات سیاسی خارج بر شاخصهای بورس) و (اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن) از کمترین اهمیت در این تصمیمگیری برخوردارند. همانگونه که مشاهده میگردد، سه عامل اول همگی در زمره عوامل مالی در سطح شرکت قرار دارند. برای کسب نتایج دقیقتر، پرسشنامه مقایسات زوجی نیز بین خبرگان بورس توزیع شد. بدین منظور در این تحقیق از نظرات 11 نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای کارگزاری بورس از جمله شرکت کارگزاری مفید، پارسیان، آریابورس، اعتماد سروش، آگاه و آپادانا استفاده نمودیم که بر اساس مقایسات زوجی، عوامل مالی در سطح شرکت، عوامل اقتصادی، سیاسی و عوامل روانی بازار به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که افشای اطلاعات مالی دارای تاثیرگذاری بالایی در تصمیمگیری خرید سهامداران است و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی در یک راستا قرار دارد و محققین در تحقیقات پیشین اثبات نمودهاند که هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است، اگرچه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.
کلمات کلیدی: عوامل موثر بر تصمیمگیری سهامداران، خرید سهام عادی، بورس اوراق بهادار تهران، تکنیک های تصمیم گیری

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق دربارهویژگی های شخصیت

فصل اوّل
کلیّات تحقیق

1-1- مقدمه
وجود بازار سرمایه قوی، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی است. این بازار با بهره گرفتن از مکانیسمهای درونی خود به تعیین قیمت عادلانه سهام و تخصیص بهینه سرمایه میپردازد و پیشرفت و گسترش آن معیاری جهت رتبهبندی کشورها از لحاظ توسعه اقتصادی تلقی میشود(گاملیل و هرستین ، 2010) امروزه با توجه به محدویت منابع اقتصادی در کشورهای جهان، تمام تلاش مدیران و مسئولین بر این است تا با صرف کمترین منابع به حداکثر نتایج مطلوب دست‌یابند. دستاندرکاران و تصمیم گیرندگان عرصه مالی بینالملل، همواره با این خطر مواجه هستند که به هر دلیلی مشغول حل مساله های کم اهمیت شده و از حل مساله های کلیدی ملی خود غافل شوند که نتیجه این اشتباه استراتژیک، هم اتلاف منابع خواهد بود و هم این که امید و باور به بهبود، در جوامع تضعیف خواهد شد (ساعدی و مختاریان، 1388). لذا اولویتبندی عوامل موثر بر سرمایهگذاری در هر بخش از اقتصاد یکی از کلیدیترین مساله های هر کشور بوده و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.
نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پساندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونهای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود که این امر مهم، منوط به شناسایی اولویتهای سرمایهگذاری می باشد(دانیل و همکاران ، 2002). از طرف دیگر، هرچه میزان این اولویتها به واقعیت بازار در طولانی مدت نزدیکتر باشد، به همان اندازه اطمینان سرمایهگذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها نیز برای سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت(آل- تامیمی ، 2006). طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است که توانسته است تا حدی، منجر به بهبود فرهنگ سهامداری مرد
م شود. همچنین تعیین دلایل اولویت یک سرمایهگذاری میتواند تاثیر دوچندانی بر شناسایی محدودیتهای موجود و اصلاح مسیر آتی توسعه بورس اوراق بهادار داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی، گامی در جهت بهبود انگیزانندههای خرید سهام بردارد.

1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله ، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق)
بر طبق تحقیقات به عمل آمده حدود 41 درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری مستقیم در سهام دارند و مالکیت مستقیم سهام 20 درصد و به شکل غیرمستقیم 34 درصد کل سرمایه گذاریها در جهان را در برمیگیرد (کلارک-مورفی، سوتر ، 2004). گرچه این

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *