پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد سرمایه انسانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی

۲٫۳٫۲٫ تعریف عملیاتی سرمایه انسانی ۲۴
۲٫۳٫۳٫ اهمیت سرمایه انسانی ۲۵
۲٫۳٫۴ . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی ۲۸
۲٫۳٫۵٫ تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش ۳۰
۲٫۳٫۶٫ تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت ۳۱
۲٫۳٫۷٫ بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف ۳۲
۲٫۳٫۸٫ سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی ۳۳
۲٫۳٫۹٫ اهمیت سرمایه انسانی در بیمه ۳۶
۲٫۴٫ تاریخچه شایستگی ۳۸
۲٫۴٫۱٫ تفاوت competence و competency ۳۸
۲٫۴٫۲٫ مفهوم شایستگی ۳۹
۲٫۴٫۳٫ مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها ۴۱
۲٫۴٫۴٫ ابعاد شایستگی ۴۲
۲٫۴٫۵٫ الگوهای شایستگی ۴۳
۲٫۴٫۵٫۱٫ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ ۴۳
۲٫۴٫۵٫۲٫ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ۴۴
۲٫۴٫۵٫۳٫ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ ۴۶
۲٫۴٫۵٫۴٫ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ ۴۷
۲٫۴٫۵٫۵٫ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ ۴۹
۲٫۴٫۶٫ توسعه الگوهای شایستگی ۵۱
۲٫۴٫۷٫ سطوح شایستگی ۵۲
۲٫۴٫۸٫ مفهوم شایستگی‌محوری ۵۲
۲٫۴٫۹٫ شناسایی شایستگی‌های محوری ۵۵
۲٫۴٫۱۰٫ اهمیت شایستگی‌محوری ۵۵
۲٫۴٫۱۱٫ شایستگی‌محوری در نیروی انسانی ۵۷
۲٫۴٫۱۲٫ شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی ۵۸
۲٫۴٫۱۳٫ ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری ۵۹
۲٫۵٫ عملکرد ۵۹
۲٫۵٫۱٫ عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد ۶۰
۲٫۶٫ عملکرد شغلی ۶۰
۲٫۶٫۱٫ ابعاد عملکرد شغلی ۶۳
۲٫۶٫۱٫۱٫ عملکرد وظیفه‌ای ۶۳
۲٫۶٫۱٫۲٫ عملکرد زمینه‌ای(متنی) ۶۳
۲٫۶٫۱٫۳٫ عملکرد انطباقی ۶۴
۲٫۷٫ بخش دوم: پیشینه پژوهش ۶۶
۲٫۷٫۱٫ پژوهش‌های داخلی ۶۶
۲٫۷٫۲٫ پژوهش‌های خارجی ۶۹
۲٫۸٫ بخش سوم: صنعت بیمه ۷۱
۲٫۹٫ نتیجه‌گیری ۷۳
فصل سوم ۷۶
۳٫۱٫ مقدمه ۷۷
۳٫۲٫ روش پژوهش ۷۷
۳٫۲٫۱٫ روش پژوهش براساس هدف ۷۸
۳٫۲٫۲ روش پژوهش بر اساس ماهیت روش ۷۸
۳٫۳٫ جامعه آماری: ۸۰
۳٫۴٫ نمونه آماری: ۸۰
۳٫۵٫ روش نمونه‌گیری: ۸۰
۳٫۶٫ حجم نمونه: ۸۱
۳٫۷٫ روش گردآوری اطلاعات ۸۱
۳٫۷٫۱٫ مطالعات کتابخانه‌ای ۸۲
۳٫۷٫۲٫ پژوهش‌های میدانی ۸۲
۳٫۸٫ تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه: ۸۳
۹٫۳٫ تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه: ۸۴
۳٫۱۰٫ روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها: ۸۵
۳٫۱۱٫ مدلسازی معادلات ساختاری: ۸۶
۳٫۱۱٫۱٫ تحلیل عاملی ۸۸
۳٫۱۱٫۲ تحلیل مسیر ۸۹
۳٫۱۲٫ مراحل عمومی آزمون فرض آماری: ۹۰
۳٫۱۳٫ نتیجه‌گیری و خلاصه فصل سوم: ۹۱
فصل چهارم ۹۲
۴٫۱٫ مقدمه ۹۳
۴٫۲٫ آمار توصیفی: ۹۴
۴٫۲٫۱٫ جنسیت ۹۴
۴٫۲٫۲٫ سن ۹۵
۴٫۲٫۳٫ تحصیلات ۹۶
۴٫۲٫۴٫ سابقه خدمت: ۹۷
۴٫۲٫۵٫ سمت سازمانی ۹۸
۴٫۳٫ آمار استنباطی: ۹۹
۴٫۳٫۱٫ آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۹۹
۴٫۳٫۲٫ ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۱۰۰
۴٫۳٫۳٫ ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل ۱۰۱
۴٫۳٫۳٫۱٫ تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی ۱۰۱
۴٫۳٫۳٫۲٫ تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان ۱۰۳
۴٫۳٫۳٫۳٫ تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی ۱۰۶
۴٫۳٫۴٫ معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری ۱۰۸
۴٫۳٫۵٫ مدلسازی معادلات ساختاری ۱۱۱
۴٫۳٫۵٫۱٫ رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش ۱۱۴
۴٫۳٫۶٫ معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری ۱۱۵
۴٫۳٫۷٫ آزمون فرضیات: ۱۱۵
۴٫۳٫۷٫۱٫ فرضیه اصلی ۱۱۶
۴٫۳٫۷٫۲٫ فرضیات فرعی ۱۱۶
۴٫۳٫۸٫ بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش ۱۱۸
۴٫۳٫۸٫۱٫ تحلیل تاثیر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش ۱۱۸
۴٫۳٫۹٫ خلاصه فصل چهارم: ۱۱۹
فصل پنجم ۱۲۰
۵٫۱٫ مقدمه ۱۲۱
۵٫۲٫ مروری اجمالی بر فرایند پژوهش ۱۲۱
۵٫۳٫ نتیجه‌گیری ۱۲۳
۵٫۳٫۱٫ نتایج یافته‌های توصیفی ۱۲۳
۵٫۳٫۲٫ نتایج یافته‌های استنباطی ۱۲۴
۵٫۴٫ مقایسه مدل مفهومی پژوهش و مدل مبتنی بر یافته‌ها ۱۲۵
۵٫۵٫ تحلیل آزمون آنوا ۱۲۷
۵٫۶٫ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۸
۵٫۷٫ پیشنهادها ۱۲۸
۵٫۷٫۱٫ پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها ۱۲۸
۵٫۷٫۲٫ پیشنهادهایی برای مدیران ارشد ۱۳۰
۵٫۷٫۳٫ پیشنهادهای عمومی ۱۳۱
۵٫۷٫۴٫ پیشنهادهای پژوهشی ۱۳۲
منابع و مآخذ I
منابع فارسی: II
منابع لاتین: VI
ضمائم XIV

فهرست جداول
جدول ۱-۱: آمار نیروی انسانی شرکت‌های بیمه خصوصی مستقیم با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت………………… ۱۱
جدول ۱- ۲: مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
جدول ۲- ۲ : مقایسه مولفه‌های سرمایه انسانی از نگاه چند صاحب نظر (Bolen , Vergauwen & Schnieders, 2005)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
جدول ۳- ۲: خلاصه‌ای از نتایج مدل شایستگی بویاتزیس………………………………………………………………………………….. ۴۴
جدول ۴- ۲: مدل کلی مدیریتی اسپنسر و اسپنسر…………………………………………………………………………………………….. ۴۵
جدول ۵- ۲: شایستگی‌های عملکرد عالی شرودر………………………………………………………………………………………………… ۴۶
جدول۶-۲: شایستگی‌های دولویکز……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
جدول ۷- ۲: مقایسه شایستگی‌های مرتبط با عملکرد عالی………………………………………………………………………………… ۵۰
جدول ۱- ۳: دسته‌بندی ابعاد و سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… ۸۲
جدول ۲- ۳: سنجه‌های طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
جدول ۳- ۳: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها………………………………………………………………………………………………
..
………. ۸۵
جدول ۱- ۴: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………………….. ۹۴
جدول ۲- ۴: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول ۳- ۴: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴- ۴: توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان…………………………………………………………………….. ۹۷
جدول ۵- ۴: توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………….. ۹۸
جدول ۶- ۴: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیر‌های پژوهش……………………………………………………………….. ۹۹
جدول۷-۴: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۹- ۴: نتایج تحلیل عاملی تائیدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………. ۱۰۵
جدول ۱۰- ۴: نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد شغلی………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول۱۱- ۴: شاخص‌های برازش مدل……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
جدول۱۲- ۴: شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی…………………………………………………………………………………… ۱۱۴
جدول۱۳- ۴: شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول ۱۴- ۴: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
جدول ۱۵- ۴: ضرایب مسیر، آمارهی t و نتیجه فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. ۱۱۶
جدول۱۶- ۴: آزمون ANOVA تحصیلات پاسخ‌گویان………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

فهرست اشکال و نمودارها
شکل ۱- ۱: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) …………………………………………6
شکل ۱- ۲: گونه‌های متفاوت سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
شکل ۲- ۲: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از Chiung-ju Liang et al (2013) ………………………………………75
نمودار ۱- ۴: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. ۹۴
نمودار ۲- ۴: وضعیت گرافیکی مربوط به جنسیت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………………. ۹۵
نمودار ۳- ۴: وضعیت گرافیکی مربوط به تحصیلات پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………………. ۹۶
نمودار ۴- ۴: وضعیت گرافیکی مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان………………………………………………………………. ۹۷
نمودار ۵- ۴: وضعیت گرافیکی مربوط به سمت سازمانی پاسخ‌دهندگان……………………………………………………………. ۹۸
شکل ۱- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (تخمین استاندارد)…………………… ۱۰۲
شکل ۲- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های کیفیت سرمایه انسانی (معناداری ضرایب)…………………….. ۱۰۲
شکل۳- ۴: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی………………………………. ۱۰۳
شکل ۴- ۴: تخمین مقادیر T-Vaue مدل اندازه‌گیری متغیر کیفیت سرمایه انسانی……………………………………. ۱۰۳
شکل ۵- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (تخمین استاندارد)…………….. ۱۰۴
شکل ۶- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان (معناداری ضرایب)……………… ۱۰۴
شکل۷- ۴: تخمین مقادیر استاندارد شده مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان………………………… ۱۰۶
شکل ۸- ۴: تخمین مقادیر T-Value مدل اندازه‌گیری متغیر شایستگی‌محوری کارکنان……………………………. ۱۰۶
شکل ۹- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (تخمین استاندارد)…………………………………………… ۱۰۷
شکل ۱۰- ۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی (معناداری ضرایب)…………………………………………. ۱۰۷
شکل ۱۱- ۴: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)…………………………………… ۱۱۲
شکل ۱۲- ۴: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)…………………………………… ۱۱۲
شکل ۱۳- ۴: مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)……………………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *