شاکی شناسی- قسمت ۱۵

شاکی شناسی- قسمت ۱۵

۲- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی -کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.–…

بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۲

بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر- قسمت ۲

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹تاریخچه مختصر ایالات متحده …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰اول. جنگ داخلی (۱۸۶۵-۱۸۶۱) …………………………………………………………………………………………………..۴۱الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی………………………………………..…