رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت

رابطه جو اخلاقی با نیت ترک خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در شهر رشت

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده حسابداری و مدیریتگروه آموزشي مديريت دولتيپایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مديريت دولتي گرایش منابع انسانيعنوان…

تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 27

تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 27

محافظه كاردرون نگر پروژه ها و ارائه مجموعة كار تحليلخلاقيتكار گروهيتنها كاركردنسازمان دهيتعهد زياد قضاييقانون گذاربرون نگردرون نگرپايور سالارفردسالار مصاحبه برخورداري اجتماعي…

تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 17

تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان شركت ايران خودرو ديزل- قسمت 17

مسئولیت اجتماعیمدیریت تنیدگیمیان‌فردیدرون‌فردیخلق و خوی عمومیسازگاریهمدلیروابطبین‌فردیکنترلتکانهتحملاسترسخودابرازیخودآگاهیعاطفیخودشکوفاییعزتنفساستقلالشادمانیخوش‌بینیانعطاف‌پذیریواقع‌گراییحل مسأله5- مدل هوش شناختی و غیرشناختی از ديدگاه گاردنرهاوارد گاردنر[76] استاد روانشناسی دانشگاه‌هاروارد، هوش را مشتمل بر ابعاد…