بررسی وجود یا عدم وجود ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس آرئوس¬های جدا شده از منابع مختلف از جمله مواد غذایی، اسکناس، ورم پستان و عفونت های انسانی- قسمت ۴- قسمت 2

بررسی وجود یا عدم وجود ژن مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوکوس آرئوس¬های جدا شده از منابع مختلف از جمله مواد غذایی، اسکناس، ورم پستان و عفونت های انسانی- قسمت ۴- قسمت 2

جدول ۱-۳: نتایج مورد انتظار حاصل از آزمایشات نام بردهالف – آزمون کواگولازبه روش اسلاید انجام گرفت:یک قطره از پلاسمای خرگوش که…