جستجوی مقالات فارسی – 
نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

منابعفارسیانگلیسیضمائمفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر ۲۰جدول ۲-۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی…

نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۲

نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۲

دانشگاه: تبریز دانشکده: اقتصاد، مدیریت و بازرگانیتعداد صفحات: ۱۲۲ تاریخ دفاع: ۴/۵/۱۳۹۳ واژههای کلیدی: نوآوری، رهبری تحولگرا، قابیلیت بازاریابی، ایجاد ارزشطبقه بندی JEL: M31، M10، M12…