پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشردوستانه

قطعنامه 873 اجرا شود. به این ترتیب تحریم‌ها علیه هائیتی با جدیت بیشتری ادامه یافت.تحریم‌های مجدد توسط شورای امنیت علیه هائیتی، نتوانست اهداف موردنظر قطعنامه […]