دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد قرارداد الکترونیکی

فنی پیامی را دریافت نکرده است،هرچند پیغام به مقصد او در حرکت است و احتمال برگشت پیغام هم صفر باشد.عهدنامه جهت تعیین زمان انعقاد قرارداد […]

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد موتورهای جستجو

عناصر قرارداد را در بر داشته باشد و به علاوه از آن بتوان قصد تبلیغ کننده را نسبت به انعقاد قرارداد برداشت نمود، ایجاب محسوب […]