رشته مدیریت-دانلود پایان نامه : عوامل جمعیت شناختی

بیشتر از خود کالای خریداری شده لذت میبرند (بلنگر و همکاران، 1978: 16).جارب و مک دانیل دریافتند که مصرفکنندگانی که در فروشگاه ها چرخ میزنند […]